Nofo fakamavahe'i 'oku pule'í mo e nofo fakakolonitini 'i Nu'u Silá

Ke tokoni ke ta'ofi 'a e mafola 'a e COVID-19, ko e kakai ko ia 'oku nau tū'uta mai ki Nu'u Silá 'oku fiema'u atu kinautolu ia ke nau nofo 'i he nofo fakamavahe'i 'oku pule'í pe nofo fakakolonití 'o 'ikai toe si'i hifo 'i he 'aho 'e 14. 'E toe sivi COVID-19 foki 'a e kau folaú 'i he lolotonga 'o 'enau nofó.

Managed Isolation Allocation System

Ko e Managed Isolation Allocation System ko ha peesi ia 'i he 'initanetí ma'á e kau folau ki Nu'u Silá ke nau ma'u atu mei ai hanau nofo'anga 'i ha feitu'u tauhi'anga ki he nofo fakamavahe'i 'oku pule'í, kimu'a pea nau toki heka ki he'enau folau vakapuná. Ko e taimi pē ko ia te nau fakakakato ai 'a 'enau lēsisitá 'i he 'initanetí, 'e vahe'i atu leva ha nofo'anga 'i he nofo fakamavahe'i 'oku pule'í ma'á e kau folau fakatāutahá pe ko ha kulupu fakafāmili 'oku nau folau fakataha, pea 'e 'oatu leva kiate kinautolu ha vausia ke nau fakahā 'i he mala'evakapuná 'i he'enau folau mai ki Nu'u Silá.

'E lava ke ma'u atu 'a e ngaahi vausiá meí he peesi Managed Isolation Allocation System 'i he 'initanetí meí he taimi 8 pongipongi, 'aho 5 'Okatopá. Ko e fehokotaki'anga ki he peesi 'i he 'initanetí 'e pulusi atu ia 'i he uepisaiti Managed Isolation and Quarantine (MIQ) 'i he taimi ko iá.

Fiema'u fakalao ke ma'u atu ha vausia

Kapau 'okú ke tū'uta mai ki Nu'u Sila 'i he vaha'a taimi 'oku faka'atā atú (grace period) – meí he taimi 8 pongipongi, 'aho 5 'Okatopa 2020 ki he taimi 11.59 po'uli, 'aho 2 Nōvema 2020 – 'oku tapou mālohi atu ke ke ma'u atu ha'o vausia ke fakapapau'i kuo vahe'i atu hao nofo'anga 'i ha feitu'u tauhi'anga ki he nofo fakamavahe'i 'oku pule'í kimu'a peá ke toki heka ki ho'o folau vakapuná.

Ko e kau folau 'ou nau a'u atu ki he mala'evakapuná 'oku 'ikai 'i ai ha'anau vausia, 'i he lolotonga ko ia 'o e vaha'a taimi faka'ataá, te nau kei lava pē 'o heka ki he'enau folau vakapuná. Ka neongo iá, 'e ala lōloa ange 'a e ngāue ki ai 'i he kānita folaú (check-in) 'i he fengāue'aki 'a e kau ngāue 'a e kautaha vakapuná mo e va'a ngāue 'a e pule'anga Nu'u Silá ki he Managed Isolation and Quarantine (Nofo Fakamavahe'i 'oku Pule'í mo e Nofo Fakakolonitiní) ke fokotu'utu'u hanau nofo'anga 'i he nofo fakamavahe'i 'oku pule'í.

'Oku fiema'u atu 'e he laó 'a e kau folaú ke 'i ai ha'anau vausia kimu'a pea nau toki folau mai ki Nu'u Sila hili 'a e taimi 12 hengihengi, 'aho 3 Nōvema 2020.

Ko hono ngāue'aki 'a e Managed Isolation Allocation System

Ko e fa'unga Managed Isolation Allocation System 'oku lolotonga 'atā atu pē ia 'i he lea faka-Pilitāniá. Te ke lava 'o kole ki ha mēmipa 'o ho fāmilí, hao kaungāme'a pe fakafofonga folau 'oku lea faka-Pilitānia ke ne ngāue atu 'aki 'a e Allocation System (Fa'unga Vahevahé) ma'á u. Te nau lava 'o ma'u atu ha vausia kiate koe, pe ma'á u mo ho fāmili 'oku mou folau fakataha ki Nu'u Silá.

Ko e tokotaha ko ia 'okú ne fakafonu 'a ho'o lēsisitá 'e fiema'u ia ke fakahū mo e ngaahi fakaikiiki kiate iá ke fa'u'aki ha 'akauni 'i he Managed Isolation Allocation System. 'E lava ke ne toe ngāue'aki 'a e 'akauni ko iá kapau te ne fiema'u ke lēsisita ha tokotaha kehe pe ko ha kulupu fakafāmili 'oku nau folau ki Nu'u Sila.

Hili pē 'a hono fakakakato 'o hono vahe'i atu 'o ho nofo'angá 'i he 'initanetí, 'e lava ke tuku atu 'a ho'o vausiá ke pulusi tohi pe tukuhifo ki ha'o telefoni pe komiupiuta to'oto'o. 'E toe 'īmeili atu foki ha tatau 'o ho'o vausiá ki he tokotaha ko ia na'á ne fakafonu 'a ho'o vahevahe nofo'angá, 'a ia te ne lava 'o paasi atu kiate koe.

Lēsisitá

'Oku 'i ai 'a e fili ke fakafonu ha ‘individual registration’ ('lēsisita fakatāutaha') ki ha tokotaha 'oku folau tokotaha, pe ko ha ‘family registration’ ('lēsisita fakafāmili'). Ko e fili ki he 'family registration’ oku ma'á e ngaahi kulupu fakafāmilí ia, ongo me'a mali, pea mo ha ngaahi kulupu kehe 'o ha kakai 'oku nau folau fakataha 'i he vakapuna tatau ki Nu'u Sila 'a ia 'oku nau fie vahevahe ha loki 'i he kotoa 'o e taimi te nau 'i he nofo fakamavahe'i ko ia 'oku pule'í.

Ngaahi Vausiá

Kapau na'á ke fakafonu ha ‘individual registration’ te ke ma'u atu ha vausia 'e taha. Kapau na'á ke fakafonu ha ‘family registration’, 'e 'oatu ha vausia (Managed Isolation Allocation Voucher) 'e taha ma'á e kulupú. 'E lisi atu 'i he vausiá 'a e ngaahi hingoa 'o e kakai 'i he kulupú kuo 'osi vahe'i atu hanau nofo'anga 'i he nofo fakamavahe'i 'oku pule'í. 'E 'ikai lava ke ngāue'aki 'a e vausiá 'i he mala'evakapuná ki ha tokotaha kehe.

'E kole atu 'e he ngaahi kautaha vakapuná ke ke fakahā ange 'a ho'o vausiá (Managed Isolation Allocation Voucher) 'i he kānita folaú pe 'i he taimi te ke heka ai ki ho'o vakapuna ki Nu'u Silá. 'E toe ala kole atu foki ke ke fakahā atu 'eni 'i ha ngaahi mala'evakapuna te ke fou mai ai 'i ho'o folau ki Nu'u Silá.

Ko ho'o vausiá 'e lava pē ke 'i ha tatau lau'ipepa ia pe ko ha tatau faka'ilekitulōnika 'i ho'o telefoni pe komipiuta to'oto'ó.

Fiema'u ha tokoni?

Fetu'utaki ki he Senitā Ngāue MIQ 'i he 0800 476 647 ('i loto 'i Nu'u Sila) pe +64 4 931 5720 ('i tu'a mei Nu'u Sila). 'E ala hilifaki atu ki ai ha totongi. 'Oku 'atā atu ha ngaahi sēvesi liliu lea 'i he laine telefoni ko ia ma'á e kau fiema'u tokoní.

Te ke toe lava foki 'o fakahū atu ha'o faka'eke'eke ki he Senitā Ngāue MIQ 'i he allocationsupport@miq.govt.nz pe fakafou 'i he uepisaiti 'a e MIQ. 'Oku ava 'a e Senitā Ngāué 'i he taimi 6 pongipongi - 10 po'uli taimi 'a Nu'u Silá (0800 – 2200 NZST), 'aho 'e fitu 'o e uiké.

Ngaahi Totongí

ʻOku ʻikai ha totongi ia ki hono maʻu atu 'o ha vausia. Ka neongo iá, 'oku 'i ai ha kakai 'e ni'ihi te nau mo'ua ke nau kau mai ki hono totongi 'o e ngaahi fakamole ki he'enau nofo fakamavahe'i 'oku pule'í pe nofo fakakolonitiní. Vakai ki he Ngaahi totongi ki he nofo fakamavahe'i 'oku pule'í ki ha fakamatala lahi ange.

Ngaahi Faka'atā Makehé

Ko ha tokotaha pē 'oku foki mai ki Nu'u Sila 'e lava ke ne kole ha faka'atā makehe. Ka neongo iá, 'e toki tuku atu pē ha faka'atā makehe 'i ha ngaahi tūkunga fakangatangata ki ha ngaahi 'uhinga mātu'aki natula makehe. Ko e konga lahi 'o e ngaahi faka'atā makehé 'oku 'oatu ia ki ha kakai ke nau kaungā nofo mo ha fānau kei ta'u si'i 'oku 'ikai ke nau folau mai mo ha tokotaha lahi (unaccompanied minors), pe ko ha kakai ko 'enau ngaahi fiema'u fakafaito'ó 'oku fiema'u ki ai ha tauhi ia 'oku tu'unga tatau mo e tauhi fakafalemahakí.

Ki ha fakamatala lahi ange fekau'aki mo e tohi kole ki ha faka'atā makehe meí he nofo fakamavahe'i 'oku pule'í pe nofo fakakolonitiní, vakai ki he Ngaahi faka'atā makehe meí he nofo fakamavahe'í.

Ngaahi Fehu'i mo e Tali ki he Fa'unga Vahevahe 'o e Nofo Fakamavahe'i 'oku Pule'í