Ngaahi Fehu'i mo e Tali ki he Fa'unga Vahevahe 'o e Nofo Fakamavahe'i 'oku Pule'í

Ko e hā 'a e 'uhinga 'oku fiema'u ai ke 'i ai ha fa'unga vahevahe?

Ko e Managed Isolation Allocation System (Fa'unga Vahevahe 'o e Nofo Fakamavahe'i 'oku Pule'í) 'oku fo'u ia ke ne leva'i 'a e hū mai 'a e kau folaú ki Nu'u Silá, 'o malava ai ke toe lelei ange 'a hono fakatauhoa 'e he Nofo Fakamavahe'i 'oku Pule'í mo e Nofo Fakakolonitiní (MIQ) 'a e tokolahi 'o e kakai 'oku nau puna mai ki he fonuá mo e lahi 'o e ngaahi loki 'oku 'atā 'i he ngaahi feitu'u tauhi'anga ki he nofo fakamavahe'i 'oku pule'í.

'Oku fiema'u nai 'a e kau ma'u visá ke 'i ai ha'anau Managed Isolation Allocation Voucher (Vausia ki he Nofo Fakamavahe'i 'oku Pule'í) ke nau hū mai 'aki ki he fonua? 

Ko e Managed Isolation Allocation System 'oku ma'á e kau pāsese kotoa pē 'a ia 'oku nau tū'uta mai ki Nu'u Sila meí he taimi 8 pongipongi, 'aho 5 'Okatopá, 'o kau ki ai 'a e konga lahi 'o e kau ma'u visá. Ko ha falukunga kakai tokosi'i pē 'e faka'atā makehe mei hano fiema'u atu ke 'i ai ha'anau vausia ke nau heka atu 'aki ki he'enau folau ki Nu'u Silá.

Ko hai 'oku faka'atā makehe meí he Managed Isolation Allocation System?

Ko ha falukunga kakai tokosi'i pē 'oku faka'atā makehe mei hono fiema'u atu ke nau ngāue'aki 'a e Managed Isolation Allocation System mo hano fakahā 'o ha vausia 'i he taimi 'oku nau heka ai ki he'enau folaú. Ko e tokolahi 'o e kakai ko 'ení 'oku kei fiema'u atu pē ia ke nau hū ki he nofo fakamavahe'i 'oku pule'í mo e nofo fakakolonitiní. 'E pule'i kehe 'a hono vahevahe ia 'o kinautolú.

Ko kinautolu 'oku faka'atā makehe mei hono ngāue'aki 'o e Allocation System (Fa'unga Vahevahé) 'e ala kole atu ke nau fakahā ha fakamo'oni 'o honau faka'atā makehé, 'o hangē ko hanau ID pe ko ha tohi faka'ofisiale ki honau faka'atā makehé, 'i he taimi te nau ō atu ai ki he kānita folaú pe 'i he fakahekeheká.

'Oku anga fēfē hano ma'u atu 'e he kau folaú ha vausia?

'Oku lava ke ma'u atu ha ngaahi vausia meí he peesi 'initaneti 'a e Managed Isolation Allocation System meí he taimi 8 pongipongi, 'aho 5 'Okatopá.

Kuo pau kiate kinautolu 'oku nau ngāue'aki 'a e uepisaití ke nau fokotu'u ha'anau 'akauni ke nau toki lava ai 'o ngāue'aki 'a e Managed Isolation Allocation System. Ko e 'i ai ko ia 'a ha 'akauní 'e malava ai 'e he kakaí 'o ma'u atu hanau nofo'anga 'i he feitu'u tauhi'anga ki he nofo fakamavahe'i 'oku pule'í, ko ha tokotaha 'oku folau fakaeia pē, pe ma'a 'enau kulupu fakafāmili 'oku nau folau fakatahá, pe ko ha ma'u atu 'eni ma'á ha kakai pe ngaahi kulupu kehe.

'Oku 'i ai 'a e founga sitepu 'e fā ki hano ma'u atu 'o ha vausia:

 1. Kamata'i ha lēsisita ma'á ha pāsese fakaetāutaha pe ki ha kulupu 'o ha fāmili 'oku nau folau fakataha.

  Fakahū 'a e ngaahi fakaikiiki 'o e pāsese fakaetāutahá pe ko e tokotaha kotoa pē 'oku nau folau fakataha 'i ha kulupu. Ko ha ongo me'a mali 'okú na folau fakataha 'oku totonu ke na fakafonu ha 'family registration' ('lēsisita fakafāmili')
 2. Ta'ofi 'o ha nofo'anga

  Fili 'a e 'aho 'oku 'amanaki tū'uta mai ai ki Nu'u Sila 'a e tokotaha pe kulupu folaú. 'E ta'ofi leva 'a e 'aho 'e 14 ki he'enau nofo fakamavahe'i 'oku pule'í, 'o kamata meí he 'aho ko 'ení, pea 'e tuku talitali ia 'i he houa 'e 48 lolotonga 'a 'enau kumi mo totongi 'enau tikite folaú.
 3. Kumi mo totongi 'a e tikite folaú, pea fakapapau'i ko e 'aho tū'uta ki Nu'u Silá 'oku hoa tatau ia mo e 'aho na'e fakahū 'i he peesi Managed Isolation Allocation System.

  Foki ki he uepisaití pea fakahū atu 'a e ngaahi fakaikiiki ko ia ki he folaú ki loto ki he fa'unga vahevahé ke fakapapau'i 'a hono vahe'i atu 'o e nofo'anga ki he nofo fakamavahe'i 'oku pule'í.
 4. Pulusi pe tukuhifo 'a e vausiá

  'Oku tuku atu leva 'a e vausiá ke pulusi pe tukuhifo ia hili 'a hono fakapapau'i 'o e vahevahe nofo'angá. 'E toe 'īmeli'i atu foki ia. 'E kole atu 'e he ngaahi kautaha vakapuná ki he kau folaú ke fakahā ange 'a 'enau vausiá 'i ha tatau na'e pulusi tohi pe 'i he'enau telefoni pe komipiuta to'oto'ó kimu'a pea nau toki heka ki he'enau vakapuná.

'E kole atu 'e he ngaahi kautaha vakapuná ki he kau folaú ke fakahā ange 'a 'enau vausiá (Managed Isolation Allocation Voucher) 'i he kānita folaú pe 'i he taimi te nau heka ai ki he'enau vakapuna ki Nu'u Silá. 'E toe ala kole atu foki ke nau fakahā atu 'eni 'i ha ngaahi mala'evakapuna te nau fou mai ai 'i he'enau folau ki Nu'u Silá.

'E toloi nai 'e he Managed Isolation Allocation System 'a e folau ki Nu'u Sila?

'Oku 'i ai 'a e ngaahi loki fe'unga ki he kakai 'e toko 7,000 'i he ngaahi feitu'u tauhi'anga ki he nofo fakamavahe'i 'oku pule'í mo e nofo fakakolonitiní. 'Oku 'ikai ha 'amanaki ia 'e lahi hano toloi 'e he Managed Isolation Allocation System 'a e folau ki Nu'u Silá.

'Oku 'i ai ha totongi ki hono ma'u mai 'o ha vausia?

'Ikai. Ka 'oku 'i ai ha kakai 'e ni'ihi 'e fiema'u ke nau kau mai ki hono totongi 'o e ngaahi fakamole ki he'enau nofo fakamavahe'i 'oku pule'í pe nofo fakakolonitiní. Vakai ki he Ngaahi totongi ki he nofo fakamavahe'i 'oku pule'í ki ha fakamatala lahi ange feka'u'aki mo e ngaahi totongí.

Ko e hā 'a e me'a 'e hoko kapau 'e fie folau fakavavevave ha taha ka 'oku 'ikai ha ngaahi nofo'anga ia 'e 'atā mai 'i he fa'unga vahevahé 'i he taimi pē ko ia?

'Oku mau 'ilo 'e 'i ai 'a e ngaahi tūkunga 'e ni'ihi 'e ala fiema'u ai ke foki fakavavevave mai ha kakai ki Nu'u Sila. 'Oku mau lolotonga ngāue ke 'i ai ha founga ngāue ke leva'i'aki 'a e ngaahi tūkunga ko 'ení. Kātaki 'o vakai ki he uepisait MIQ ki ha fakamatala lahi ange.

'E lava 'a e kau folaú 'o fili 'a e feitu'u tauhi'anga ke nau nofo fakamavahe'i ai?

'Ikai. 'Oku 'ikai fakangofua 'e he Managed Isolation Allocation System ia 'a e kau folaú ke nau fili 'a e feitu'u te nau nofo aí. Ko e kau pāsese meí he folau tatau 'oku fa'a vahe'i atu kinautolu ia ki he feitu'u tauhi'anga nofo fakamavahe'i tatau, tukukehe 'a kinautolu 'oku pehē mei honau siví 'oku nau ala tu'u lavea ngofua ke ma'u 'a e COVID-19 pea te nau hū leva kinautolu ki he nofo fakakolonitiní.

'E lava ke nofo fakataha 'a e ngaahi fāmilí 'i he feitu'u tauhi'anga tatau ki he nofo fakamavahe'i 'oku pule'i? 

'Io. Ko e ngaahi fāmili 'oku nau folau fakatahá 'e lava ke nau lēsisita 'i he Managed Isolation Allocation System 'o ngāue'aki 'a e fili ki he ‘family registration’, ki he ngaahi kulupu 'oku a'u hake honau tokolahí ki he toko 12. 'E vahe'i atu ki he ngaahi mēmipa 'o e kulupu ko iá ha ngaahi loki tu'u fakataha 'i he feitu'u tauhi'anga tatau 'i he feitu'u 'oku ala malava ai 'ení.

Ki ha ngaahi kulupu fakafāmili 'oku tokolahi hake 'i he toko 12, 'e fiema'u atu 'a e fāmilí ke nau fakafonu ha lēsisita 'e ua pe lahi ange. Ko e fo'i lēsisita takitaha 'e fiema'u ia ke fakahā ai 'i he puha ko ia ki he ‘Special Requests or other information’ (Ngaahi Kole Makehe pe ngaahi fakamatala kehe) 'i lalo 'i he 'Step 2' (Sitepu 2), ko kinautolu 'i he ongo (pe ngaahi) lēsisita ko iá 'oku nau meí he kulupu fakafāmili pē 'e taha pea 'oku nau fie nofo fakamavahe'i fakataha. 'Oku 'oatu 'a e vausia 'e taha ki he fo'i lēsisita takitaha.

Ko kinautolu 'oku nau folau 'i ha kulupu ka 'oku 'ikai ko ha fāmili kinautolu, 'oku totonu ke nau lēsisita ha ngaahi 'akauni fakatāutaha tukukehe kapau 'oku nau fie vahevahe ha ngaahi loki 'i he feitu'u tauhi'anga ki he nofo fakamavahe'i 'oku pule'í.

'Oku fiema'u atu 'a e kakaí ke nau ma'u atu ha vausia kapau na'a nau 'osi totongi 'a 'enau tikite folaú kimu'a 'i he toki kamata ngāue 'a e Managed Isolation Allocation System?

Kapau 'oku tū'uta mai 'a ho'o folaú 'i he vaha'a taimi 'oku faka'atā atu (grace period) meí he 8 pongipongi, 'aho 5 'Okatopá ki he 11.59 po'uli 'o e 'aho 2 Nōvemá, 'oku tapou mālohi atu ke ma'u atu ha vausia (Managed Isolation Allocation Voucher).

Kapau 'oku tū'uta mai 'a ho'o folaú hili 'a e taimi 12 hengihengi 'o e 'aho 3 Nōvemá, 'e fiema'u atu ia ke ma'u atu ha'o vausia, 'o tatau ai pē pe na'e totongi fakakū 'a ho'o folaú.

Ko e kau folau 'e ni'ihi 'a ia na'a nau totongi 'a 'enau folaú kimu'a 'i he kamata ngāue 'a e Allocation System (Fa'unga Vahevahé) te nau ala toki 'ilo hake kuo 'ikai ke toe 'i ai ha nofo'anga ia 'e 'atā ki he 'aho ko ia 'o 'enau tū'utá. 'E 'i ai 'a e founga ngāue 'a ia 'e lava ai 'e he kau folau ko 'ení 'o kole ha'anau vausia (Managed Isolation Allocation Voucher). Kātaki 'o vakai ki he uepisait MIQ ki ha fakamatala lahi ange.

Ko fē 'a e feitu'u ke ma'u mei ai 'e he kakaí ha tokoni ki hono ngāue'aki 'o e Managed Isolation Allocation System?

Kapau 'oku toe 'i ai ha'o ngaahi fehu'i lahi ange, kātaki 'o fetu'utaki ki he Senitā Ngāue MIQ 'i he 0800 476 647 ('i loto 'i Nu'u Sila) pe +64 4 931 5720 ('i tu'a mei Nu'u Sila). 'E ala hilifaki atu ki ai ha totongi. Te ke toe lava foki 'o fakahū atu ha'o faka'eke'eke ki he Senitā Ngāue MIQ 'i he allocationsupport@miq.govt.nz pe fakafou 'i he uepisaiti 'a e MIQ. 'Oku ava 'a e Senitā Ngāué 'i he taimi 6 pongipongi - 10 po'uli taimi 'a Nu'u Silá (0800 – 2200 NZST), 'aho 'e fitu 'o e uiké.