Tài liệu Chào mừng - Cơ sở cách ly có quản lý của New Zealand

Tìm hiểu những điều bạn cần biết về việc lưu trú trong cơ sở cách ly và kiểm dịch có quản lý (MIQ).

Last updated: 29 December 2021