സ്വാഗത പായ്ക്ക് - ന്യൂസിലൻഡ് നിയന്ത്രിത ഐസൊലേഷൻ ഫെസിലിറ്റി

നിയന്ത്രിത ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ക്വാറന്റൈനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടതെന്ന് കണ്ടെത്തുക.

Last updated: 29 December 2021