Ko‘u ‘Ārikiriki/ Tuorooro

Te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga akatakake i te aronga e oki mai nei ki Aotearoa.

Meitaki no te ‘anga‘anga taokotai atu ki te manotini o te tangata i te ‘akapōnuiā‘au‘anga i to tatou au ‘oire tangata. Na roto i ta‘au au tautā‘anga e tauturu nei ia matou i tāpū i te toto‘a‘anga i te COVID-19 na roto ia Aotearoa.

Nau mai, haere mai: turōu ‘oro mai

Kia ora, turōu, ‘oro mai ki Aotearoa nei, te rekareka nei te ngakau tei te kainga nei koe.

I te maki COVID-19 e toto‘a ua atu nei na roto i teia nei ao, kua viviki tatou i Aotearoa nei, i te tautā pakari i te ‘akakōtinga‘anga i te manatā ta te COVID-19 ka rave ki roto i to tatou au ‘oire tangata. Tei roto katoa i teia te rā‘ui‘anga pakari i te basileia e te ‘anga‘anga‘anga na roto i te turanga ‘Akamatakite‘anga Turanga 4 o te COVID-19.

Kare e ma‘ata ana te aronga tei tu‘ia e te maki COVID-19 i teia ‘ati‘anga, i Aotearoa nei, e te tautā nei matou kia pērā ua atu. Ei tauturu ia tatou kia no‘o pōnuiā‘au to tatou basileia, kua ‘anga matou i tetai turanga Ngā‘i tei Akatinamou‘ia no te No‘o‘anga ‘Akatakake ia koe ‘uā‘orāi e te ‘Akapae‘anga (MIQ) i ko i to tatou kena, ei pāruru atu i te au maki COVID-19 ‘ōu, i te tomo‘anga mai ki roto i to tatou au ‘oire tangata.

Ko te ‘āite‘anga i reira, me koi ‘oki mai nei koe no te enua i tai, tei runga pa‘a ia koe te manumanu, e te ‘aka‘oki mai nei pa‘a koe ki roto ia Aotearoa. Ko te ‘āite‘anga i reira, ka anoano‘ia koe kia aere atu ki roto i tetai ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga ‘akatakake ia koe ‘uā‘orāi no tetai 14 ra.

Me e ‘irinaki‘anga tetai e, kua piri vaitata ana koe ki te COVID-19, ka tuku‘ia koe ki roto i tetai ngā‘i ‘akapae‘anga no tetai 10 ra, i muri ake i te kite‘ia‘anga to‘ou au ‘akairo-maki COVID-19, me kore ra, mei te ra mai i to‘ou vāito‘ia‘anga. Kia ngaro meitaki to‘ou au ‘akairo-maki COVID-19 no tetai 72 ora e ‘akatika‘ia ai koe kia ‘akaruke.

E ‘akaue‘anga i raro ake i te ture o te COVID-19 Public Health Response (Air Border) Order 2020 tei ‘akamana‘ia i te ora 11.59 i te po i te ra 22 o Tiūnu i te mata‘iti 2020, te no‘o ki roto i te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga ‘akatakake ia koe ‘uā‘orāi.

E au ‘ōtēra teia au ngā‘i e ka turu meitaki ia koe i to‘ou no‘o‘anga ki konei. Ka tautā pakari matou kia mataora to‘ou no‘o‘anga ki konei. Iā koe e no‘o ra ki konei, tākinga meitaki ia te aronga ‘anga‘anga o te ‘ōtēra, te aronga rapakau e tetai atu aronga ‘anga‘anga, te aronga rapakau, ma te āru atu i ta ratou ako‘anga, arataki‘anga e te au ‘aka‘aere‘anga.

Tei roto i teia tātā‘anga, te tuatua ‘akakite ei tauturu ia koe i to‘ou no‘o‘anga ki konei kia pōnuiā‘au, e te mea tau e anoano‘ia ra kia tupu i mua ake ka ‘akaruke atu ei koe i te ‘ōtēra. E ‘aka‘ōu putuputu‘ia ana e ka tauī‘ia pa‘a ia koe e no‘o ra ki reira.

Tei kona te aronga ‘anga‘anga mātūtū i te tauturu ia koe. Komakoma atu kia ratou me e au uiui‘anga ta‘au, me kore ra, me e mea tetai e tāmanamanatā ra i tetai tu‘anga i to‘ou no‘o‘anga ki reira.

‘Akamāro‘iro‘i, e meitaki no ta‘au tautā‘anga

Au Turanga Komakoma‘anga/‘Āravei‘anga

Komakoma na mua atu ki te aronga ‘anga‘anga o te ‘ōtēra no runga i tetai ua atu ui‘anga, me kore ra, au manatā. E au ngā‘i ke atu tetai ka rauka ia koe i te ‘ākara atu no te au tuatua ‘akakite e te au komakoma‘anga/‘āravei‘anga:

No te tuatua ‘akakite no runga i te turanga mana tiaki, pērā katoa te kape‘anga i te au mea no te kena, e te au mea tātakitai no runga i te turanga mana tiaki, ‘ākara‘ia te kupenga uira a te Immigration New Zealand e ‘aka‘ōu putuputu ua ia ana: www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19(external link)

Me te ‘irinaki ra koe e, kare tetai e āru ana i te au ‘akaue‘anga, me kore ra, te tu i tāna ‘ākono‘anga, ka totoa‘ia pa‘a te COVID-19, ‘akakite‘ia atu ki te aronga ‘anga‘anga - ka rauka katoa ia koe i te ripōti atu i tetai ua atu manamanatā ki runga i te www.covid19.govt.nz/compliance(external link)

E tika‘anga to‘ou no te komakoma atu ki te rōia, na‘au ra e tutaki (‘ākara‘ia te tuatua ‘akakite no runga i to‘ou tika‘anga i roto i te ‘Akamārama‘anga toru).

Ea‘a koe ka anoano‘ia ai kia aere atu ki roto i te tetai ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga ‘akatakake ia koe ‘uā‘orāi

Ka rauka i te toto‘a i te COVID-19 mei tetai tangata ki tetai. Ko te ‘āite‘anga i reira, me koi ‘oki mai nei koe no te enua i tai, tei runga pa‘a ia koe te manumanu. Kare pa‘a koe e maki viviki ia e ka roa rāi e kitena mai ei te au ‘akairo-maki.

Na roto i te no‘o‘anga ki roto i tetai ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga ‘akatakake no tetai 14 ra, e ‘ōronga mai i te tuātau i te ‘akatakake atu ia koe, penei ua ake e, te tupu mai rai te maki i roto ia koe. Na teia e tauturu ia matou i te ‘aka‘aere i te toto‘a‘anga ki roto i te ‘oire tangata o Aotearoa ma te ‘ākono atu ia koe e ta‘au aronga ‘akaperepere kia pōnuiā‘au.

I teia tuātau kare koe e ‘akatika‘ia kia ‘akaruke i te ‘ōtēra. ‘Akamā‘ara:

 • E ravenga ‘akamatakite‘anga, te no‘o‘anga poto, ki roto i tetai ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga ‘akatakake, ei pāruru ia koe, e ratou e koropini ra ia koe, e to tatou au ‘oire tangata mei te COVID-19.
 • Ka anoano‘ia koe i raro ake i te ture, i te no‘o ki roto i tetai ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga ‘akatakake ia koe ‘uā‘orāi no tetai 14 ra, vāito‘ia no te maki e kia ‘akapāpū‘ia e i te ‘akara‘anga kare tetai atu e tu‘ia, me kore ra, e toto‘a atu i te COVID-19, i mua ake ka tomo atu ei koe ki roto i te ‘oire tangata.

Ka aere atu te aronga tei tu‘ia e te au ‘akairo-maki COVID-19 ki roto i tetai ngā‘i ‘akapae‘anga ke atu.

Ea‘a te ‘āite‘anga o te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga akatakake?

E ma‘ata te au ngā‘i i roto i a Aotearoa tei teateamamao‘ia e te kavamani, i te ‘aka‘aere i te ‘akatakake‘anga i te aronga e ‘oki mai nei mei te enua i tai. E ravenga teia i ko i to tatou kena i te ‘akapāpū kia kore te aronga e tomo mai nei ki roto i a Aotearoa i teia tuātau e ‘apai mai i te COVID-19 mei te enua i tai ki roto i te ‘oire tangata.

E ngā‘i pōnuiā‘au te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga ‘akatakake ia koe ‘uā‘orāi e te ‘akapae‘anga, ma te ma‘ata i te turu ia koe e to‘ou kopu tangata. Ka ‘āriki ratou ki roto i te ngutu‘are i te aronga e ‘oki mai nei, kua vāito‘ia, e kare e ‘akara‘anga e kua tu‘ia e te COVID-19 me tae mai ki Aotearoa nei, teia te ‘akara‘anga, ratou tei pāti i te vāito‘anga, me kore ra, kare e au ‘akairo-maki COVID-19. E au ‘ōtēra te au ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga ‘akatakake, e tiaki‘ia nei e tetai pupu rapakau tukatau, aronga ‘anga‘anga no te ‘ōtēra e te kavamani.

Ka no‘o te ma‘ata‘anga o te tangata e 14 ra ki roto i te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga ‘akatakake.

I teia ra, kua tere atu i te 50,000 tangata kua autu i te no‘o‘anga ki roto i te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga ‘akatakake e te ‘akapae, e kua tomo pōnuiā‘au mai ki roto i te ‘oire tangata.

‘Ā‘ea koe e ‘akatika‘ia ai i te ‘akaruke?

Ka anoano‘ia koe kia no‘o ki roto i te ngāi tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga ‘akatakake ia koe ‘uā‘orāi no tetai 14 ra. Ka ‘akamata teia mei te taime e tō ei koe ki roto ia Aotearoa, me kore ra, mei te taime e tae ei koe ki ko i te ngāi tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga ‘akatakake me kare koe i āru ana i te ‘akaue‘anga i te ‘a‘ao tāpoki mata e te ‘akamamao‘anga.

Me kua ‘akatika‘ia tetai o te kopu tangata, me kore ra, tetai tangata turu kia no‘o ki roto i to‘ou pi‘a,   me kore ra, kua piri vaitata ana koe ki tetai tangata kua tu‘ia e te COVID-19, ka ‘akamata ‘aka‘ōu to‘ou no‘o‘anga ‘akatakake no tetai 14 ra.

I te ma‘ata‘anga i te tuātau, na te vāito‘anga e kare e COVID-19 ma te ‘akapāpū‘anga a tetai tangata rapakau e i te ‘ākara‘anga kare tetai atu e tu‘ia, me kore ra, kare e totoa‘ia te COVID-19 ka anoano‘ia i mua ake ka ‘akaruke ei koe i te ‘ōtēra.

Tei roto katoa i te ‘ākara‘anga e kare i tu‘ia, me kore ra, kare e totoa‘ia te COVID-19 te ‘akapāpū‘anga e:

 • Kua no‘o ana koe ki roto i te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga ‘akatakake ia koe ‘uā‘orāi no tetai 14 ra.
 • Kare to‘ou vera i taeria ki te 38°C me kore ra, ki runga atu.
 • I roto i te ma‘ata‘nga o te tuātau, te karanga nei te vāito‘anga e, kare i tu‘ia e te COVID-19.

Ka anoano‘ia pa‘a koe kia no‘o no tetai 28 ra me kare koe ‘akatika kia vāito‘ia koe no te COVID-19 me kore ra, kare te tangata rapakau e ‘akamanako ana e, i te ‘ākara‘anga kare tetai atu e tu‘ia.

Kia rauka ia koe teia au ‘akaue‘anga ma te reta i te ‘akapāpū e kua oti ta‘au no‘o‘anga ‘akatakake ia koe ‘uā‘orāi e ‘akaruke ei koe. Ka anoano katoa ia koe kia ‘akaki i te Managed Isolation Exit Form. Na tetai nēti e tauturu ia koe no teia ma te tāina atu.

Te ‘ākara‘anga putuputu i to‘ou ora‘anga

Ia koe e no‘o ra ki roto i te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga ‘akatakake, ka ‘ākara putuputu‘ia to‘ou ora‘anga. E mea pu‘apinga rava atu te au ‘ākarakara‘anga e te au vāito‘anga ki to‘ou ora‘anga e te aronga e koropini ra ia koe. Ka tauturu katoa mai teia ia matou i te ‘ōronga atu i te ravenga rapakau‘anga me kua piri vaitata ana koe ki te manumanu.

Te pati‘ia atu nei kia ‘anga‘anga taokotai mai ki te aronga ‘anga‘anga. Tei reira ratou i te ‘ākono ia koe ma te ‘akapāpū kia pu‘apinga te au vāito‘anga maki.

E rua taime ka vāito‘ia koe no te COVID-19

Ra 3: Ko te ra 3 te vāito‘anga mua no te COVID-19, no te mea, te ma‘ata‘anga o te tangata, ka kitena‘ia te maki mei te 5 o te ra i piri vaitata ei koe, e kua tārē atu matou e 2 ra no te teretere‘anga.

Ra 12: Ka vāito ‘aka‘ōu matou i te ra 12, no te mea, ka roa e kitena‘ia ai te maki ki runga i tetai aronga. Na te rua o te vāito‘anga e ‘akakite mai kia matou me i te ‘ākara‘anga kare tetai atu e tu‘ia, e ka ‘akatika‘ia te reira tangata i te ‘akaruke me pou e 14 ra.

Ka na roto i te kiriti‘anga mai i tetai mā‘u‘ū no muri mai i to‘ou putāngi‘u te ravenga no te vāito‘anga. Ka mānga mamae rāi teia, māri ra, kare e kino e rauka. Raro ake i te tai miniti te kiriti‘anga mai i te mā‘ū‘ū.

‘Ākara‘ia te ‘Akamārama‘anga tai, no tetai atu tuatua ‘akakite no runga i te vāito‘anga e te au kite tei kitena mai.

Me pāto‘i koe i te vāito COVID-19, me kore ra, kare koe i tāmanako‘ia i te ‘akara‘anga kare tetai atu e tu‘ia, ka taeria atu pa‘a to‘ou no‘o‘anga i te 28 ra.

Āru‘ia te au aratakitaki‘anga a te taote, me kore ra, te tangata pāruru i te rapakau‘anga i te tuātau i to‘ou no‘o‘anga. Noātu te vāito‘anga COVID-19, ka anoano‘ia koe no tetai vāito rapakau‘anga. Me pati‘ia atu koe kia ‘a‘ao i te mea pāruru ia koe ‘uā‘orāi (PPE) mei te matatāpoki i tetai ua atu tuātau i roto i to‘ou no‘o‘anga, kia pērā koe.

Te vai ua ra te tauturu

E mea pu‘apinga kia akakite koe i te tika no runga i to‘ou ora‘anga, i roto i to‘ou no‘o‘anga ki roto i te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga ‘akatakake. Ko te ravenga pu‘apinga rava teia i te akatanotano‘anga i te au mea e anoano ra koe no te ora‘anga meitaki. Te vai ua ra te pupu rapakau i roto i to‘ou ‘ōtēra.

 • Me kare e meitaki ana, no‘o ki roto i to‘ou pi‘a ma te tāniuniu atu i te pupu o te ‘ōtēra. Na ratou e ‘akamārama atu e ka ‘akapē‘ea.
 • I roto i to‘ou no‘o‘anga, me tu‘ia koe e te au ‘akairo-maki COVID-19 mei te pīva, mare, potopoto o te ‘akaea, me kore ra, mamae karaponga, ‘akamā‘ara i te no‘o ki roto i to‘ou pi‘a ma te tāniuniu viviki atu i te aronga ‘anga‘anga o te ‘ōtēra. Na ratou e ‘akapapa kia vāito‘ia koe e tetai tangata rapakau i roto i te ‘ōtēra.

Noātu te ngatā i te no‘o‘anga ‘akatakake, e ravenga pu‘apinga teia i te‘ākonokono‘anga ia Aotearoa kia pōnuiā‘au ma te takataka‘i atu i te COVID-19. Na roto i te ‘akatakake‘anga e te ‘ākono‘anga i to‘ou ūā‘orāi ora‘anga, te rave ra koe i ta‘au ‘apai‘anga pu‘apinga rava atu kia autu teia nga ‘irinaki‘anga.

Au maki COVID-19 e tārotokakā‘ia nei

Me tārotokakā‘ia tetai ua atu i roto i to‘ou ‘ōtēra e kua tu‘ia e te COVID-19, ka pati‘ia atu koe kia no‘o ki roto i to‘ou pi‘a, e tae rava atu ki te tuātau e komakoma atu tetai kia koe. Kua kite matou e ka manamanatā koe, māri ra, ko to‘ou turanga pōnuiā‘au ta matou mea pu‘apinga rava atu ka na mua.

Me ‘akapāpū‘ia tetai maki COVID-19 i roto i te ‘ōtēra, ka ‘akatakake‘ia te aronga tei tu‘ia, i mua ake ka neke pōnuiā‘au‘ia ai ki tetai ngā‘i ‘akapae‘anga. Ka tāmā ‘aka‘ōu‘ia te ‘ōtēra.

‘Akamā‘ara i te ‘akamamao‘anga e 2 mita mei tetai atu i te tuātau i to‘ou no‘o‘anga kia kore e piri vaitata atu ki tetai ua atu tei va‘o ake i to‘ou punake.

Te au turanga tautru i roto i to‘ou au ngā‘i

I roto i te tuātau e inangaro po‘itirere‘ia ana te tauturu

Ka ‘ōronga atu te au ‘ōtēra i tetai parāni tei ‘akakoro‘ia no te tuātau e inangaro po‘itirere‘ia ana te tauturu e kia āru koe i roto i te tuātau e inangaro po‘itirere‘ia ana te tauturu. ‘Akamātau‘ia koe ki teia ma te āru atu i te ‘akaue‘anga a te aronga ‘anga‘anga o te ‘ōtēra.

E ‘ā‘āti i te ture, te pata i te ove no te a‘i me kare e a‘i, e ka ‘aka‘apa‘ia. ‘Akatinamou‘ia te ‘akamamao‘anga e 2 mita mei tetai atu, ma te ‘a‘ao i te au matatāpoki tei ‘ōronga‘ia atu.

Rapakau‘anga

Te vai ua ra te au pupu rapakau i roto i to‘ou ‘ōtēra. Komakoma atu ki te tangata ‘ārikiriki o te ‘ōtēra i te pati atu no tetai nēti ei tauturu ia koe no to‘ou manatā no te ora‘anga. Ka tauturu katoa te aronga rapakau no tetai ua atu vairākau e te au vairākau ka inangaro‘ia.

Kai

Ka ‘ōronga‘ia atu ta‘au kai ti i te popongi, kaikai i te tuaero e te i te a‘ia‘i. Ka anoano‘ia kia tutaki‘ia tetai kai ke atu.

‘Akakite atu i te pupu o te ‘ōtēra me e kai tetai kare e meitaki i te kai, me kore ra, e turanga maki te anoano ra i tetai atu tu kai, mei te maki Crohn’s.

Ka rauka pa‘a i te ōta atu i te kai na runga i te ‘ātuitui roro uira kia kavea mai kia koe. Komakoma atu ki te pupu o te ‘ōtēra no runga i te au kai o te ‘oire te ka kavea mai.

Te terepōni i roto i to‘ou pi‘a (terepōni tinamou) e te wi-fi

Kare e tutaki no te tāniuniu‘anga i roto i te ‘ōtēra mei tetai pi‘a ki tetai e te pati tauturu atu.

E tiāti ta te ‘ōtēra no te tāniuniu atu ki va‘o ake i te ‘ōtēra (na runga i te miniti).

Komakoma atu ki te aronga ‘anga‘anga o te ‘ōtēra kia tā‘anga‘anga i te reira turanga.

Kare e tutaki no te Wi-Fi. Komakoma atu ki te aronga ‘anga‘anga o te ‘ōtēra no te au ravenga. Te tāmanako nei matou kia tāniuniu atu na runga i te au ravenga a te ‘ātuitui roro uira mei te FaceTime, Messenger e te WhatsApp, kia kore koe e tiāti‘ia no te terepōni o te ‘ōtēra.

Māori pharmacists terepōni tutaki kore

E terepōni tutaki kore ta te Ngā Kaitiaki o Te Puna Rongoā o Aotearoa – te Māori Pharmacists Association (MPA) no te pa‘u atu i te au uiui‘anga a te kaumātua, me kore ra, whānau no runga i te au vairākau.

Tāniuniu atu i te numero 0800 664 688 ma te ‘akaruke atu i to‘ou numero. Ka tāniuniu atu tetai Māori pharmacist ia koe no te komakoma i roto ake i te 24 ora.

Komakoma atu ki te aronga rapakau i roto i te ‘ōtēra me te anoano viviki ra koe i tetai arataki‘anga no runga i te maki.

Pu‘a kaka‘u

Tena rāi te ngā‘i pu‘a‘anga kaka‘u no te roa‘anga i to‘ou no‘o‘anga. Komkoma atu ki te aronga ‘anga‘anga o te ‘ōtēra, me kore ra, ki te pupu o te ‘ōtēra no te au ravenga o to‘ou ‘ōtēra.

Me ka inangaro tauturu koe, me kore ra, tetai ua atu i roto i to‘ou punake, komakoma atu ki te pupu o te ‘ōtēra, me kore ra, tāniuniu‘ia te tangata ‘ārikiriki o te ‘ōtēra.

Te no‘o‘anga pōnuiā‘au e te mātūtū

Na roto i te no‘o‘anga ki roto i te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga ‘akatakake ia koe ‘uā‘orāi, te tomo atu nei koe ki te tamaki atu i te tāpū i te toto‘a‘anga i te COVID-19, momotu‘anga i te vīvī ma te tāporoporo‘anga i te au ora‘anga.

Ia koe e no‘o ‘akatakake ra, e mea pu‘apinga te āru i te au ‘akaue‘anga māmā kia pōnuiā‘au koe e kia mātūtū. Ka ‘akatika‘ia te nekeneke i va‘o ake i to‘ou pi‘a, māri ra, ka ‘akateretere pakari ia. ‘Akangāteitei‘ia te au ‘ākono‘anga, arataki‘anga e te au ‘akateretere‘anga a te aronga ‘anga‘anga o te ‘ōtēra.

 • ‘Ōrei putputu‘ia to‘ou rima ki te pu‘a e te vai (no tetai 20 tēkona) ma te tāmarō meitaki, me kore ra, ‘ōrei putuputu‘ia ki te vairākau ‘ōrei rima.
 • Mare, me kore ra, mareti‘a ki roto i to‘ou po‘o rima, me kore ra, tāpoki‘ia to‘ou va‘a e te putāngi‘u ki te pēpa ‘ōrei putāngi‘u. Tukuna viviki ia ki roto i te mea ‘a‘ao tītā.
 • Kape‘ia te ‘āmiri atu i to‘ou mata, pēra katoa to‘ou ‘uāmata, putāngi‘u e te va‘a me kare to‘ou rima e mā ana. E au topatapata‘anga makimaki pa‘a tei runga i te au papa.
 • ‘Auraka e tomo atu ki roto i te pi‘a ‘ōtēra o tetai atu, kare i roto i to‘ou 'punake'.
  • Ka‘iro ua atu ki te tangata i roto i to‘ou 'punake'
 • ‘Akatinamou‘ia te ‘akamamao‘anga e 2 mita mei tetai atu, māri ra, te aronga i roto i to‘ou 'punake' (to‘ou kopu tangata/tokorua).
  • Ka toto‘a‘ia te COVID-19 na roto i te au topatapata‘anga, no reira, na roto i te ‘akamamao‘anga mei tetai, e te ‘ākono‘anga mā, e pāruru ia koe e tetai atu mei te toto‘a‘anga i te COVID-19.
 • ‘A‘aona‘ia te matatāpoki tei ‘ōronga‘ia atu i te au taime ravarāi, ia koe i va‘o ake i to‘ou pi‘a, me kore ra, me anoano tetai i te tomo atu ki roto i to‘ou pi‘a no te ma‘ani ‘apinga kino, me kore ra, no te tāmā.
  • Tei runga i te kapi 27 e te 28 o teia tātā‘anga tetai atu tuatua ‘akakite no runga i te tā‘anga‘anga‘anga i te au matatāpoki.
 • Me ka rauka, rave‘ia te ‘akamātūtū‘anga kopapa ki roto i to‘ou pi‘a.
  • Na te aronga ‘anga‘anga o te ‘ōtēra e ‘akatere i te au ‘ā‘aere‘anga, me kore ra, i te au ‘akamātūtū‘anga kopapa māmā ‘ua.
  • Me kare koe e meitaki ana, komakoma atu ki te pupu rapakau o te ‘ōtēra, no runga i te ‘akamātūtū‘anga kopapa.
  • Me ‘akamātūtū kopapa ki va‘o, ‘akamā‘ara i te ‘akamamao‘anga e 2 mita mei tetai atu, ma te ‘a‘ao i te au matatāpoki tei ‘ōronga‘ia atu.
 • Ka ‘akatangi‘ia te ove no te ‘aua‘i e te repo pue‘u, te a‘o pupū e tetai atu au tu ‘aua‘i e te ‘ōu.
  • ‘Auraka e kai ‘ava‘ava, me kore ra, kai a‘o pupu i roto i to‘ou pi‘a, me kore ra, i roto i te ‘ōtēra i tetai ua atu tuātau.
  • ‘Auraka e tunu kai i roto i to‘ou pi‘a. ‘Auraka e ‘akatomo i te au puta o te uira.
  • ‘Auraka e tāmāro i te au tauera, me kore ra, i te au kaka‘u ka kā vave i te a‘i, ki runga i te au mea tāmā‘ana‘ana.
  • Me tangi te ove no te ‘aua‘i, āru‘ia te ravenga ‘akaātea‘anga ma te ‘akarongo atu ki te au ‘akateretere‘anga a te aronga ‘anga‘anga o te ‘ōtēra e te aronga ‘aka‘aere i te ‘ōtēra.

Ka rā‘ui‘ia

E ravenga pu‘apinga te no‘o ki roto i te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga ‘akatakake, kia pōnuiā‘au a Aotearoa e kia pāruru‘ia mei te toto‘a‘anga ‘aka‘ōu o te COVID-19. E au ‘akaue‘anga e te arataki‘anga tetai no runga i te au mea kare koe e ‘akatika‘ia kia rave ia koe e no‘o ra ki ko i te ‘ōtēra.

No‘o ki roto i to‘ou pi‘a

Te aruau‘ia nei koe kia no‘o ki roto i to‘ou pi‘a, māri ra, me te anoano ra koe i te aere ki va‘o. Ka ‘ākono teia ia koe kia pōnuiā‘au mei te tu‘ia‘anga ma te pāruru i te toto‘a‘anga i te COVID-19.

Me te anoano ra koe i te taka‘i atu ki va‘o, ‘akamā‘ara i te ‘a‘ao i te matatāpoki tei ‘ōronga‘ia atu. Kare e ‘akatika‘ia te au matatāpoki ka ‘a‘ao‘ia ‘aka‘ōu e tetai atu au tāpoki mata, ia koe e no‘o ra ki roto i tetai ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga ‘akatakake, me kore ra, ngā‘i ‘akapae‘anga.

Kare e manu‘iri e ‘akatika‘ia

Kare to‘ou kopu tangata e to‘ou au taeake e akatika‘ia i te aere atu i te ‘ākara ia koe, ei pāruru i te toto‘a‘anga i te COVID-19.

Kare e tutaki no te Wi-Fi i ko i te ‘ōtēra. Komakoma atu ki to‘ou kopu tangata e to‘ou au taeake na roto i te au ravenga komakoma‘anga mei te terepōni, me kore ra, tā‘anga‘anga‘ia te Zoom, SKYPE, e pēra atu.

Ka ture‘ia te nene‘i tūtū e te tāviri vitiō

Kare koe ‘akatika‘ia i te nene‘i tūtū, i te tāviri vitiō, me kore ra, i te rekōti i roto i te au ngā‘i muna o te ‘ōtēra.

Tei roto katoa i teia, te au pi‘a vāito‘anga maki o te au nēti, e te au pi‘a rapakau‘anga, e te au ngā‘i o te aronga ‘akateretere e te au ngā‘i ketaketa.

Me te anoano ra tetai tangata ‘anga‘anga i te tomo atu ki roto i to‘ou pi‘a, ‘akangāteitei‘ia to ratou muna, ma te tāmate atu i tetai teata, me kore ra, au rekōti‘anga, e ‘auraka e nene‘i tūtū.

Te toa ‘oko kai e te ‘oko‘oko na runga i te ‘ātuitui roro uira

Kare koe ‘akatika‘ia i te ‘akaruke i te ‘ōtēra, māri ra, ka rauka ia koe i te ‘ōta na runga i te ‘ātuitui roro uira, kia kavea‘ia mai ki to‘ou ‘ōtera. E ma‘ata te au toa ‘oko kai, e turanga ‘ātuitui roro uira to ratou, me kore ra, tetai atu au toa o te ‘oire ka rauka ia koe na runga i te ‘ātuitui roro uira.

Kua mārama matou e, e au taeake to‘ou, me kore, te kopu tangata, te inangaro ra i te kave ‘apinga na‘au, ia koe e no‘o ra ki konei.

Komakoma atu ki te tangata ‘ārikiriki o te ‘ōtēra, me kore ra, ki te pupu o te ‘ōtēra, me e ravenga tetai no te kave‘anga‘ia atu te mea e anoano‘ia ra.

Komakoma‘anga ki te ‘ātuitui karere

E āka inangaro to te ‘oire tangata i te kite i te au mea e tupu nei i roto i te au ngāi tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga ‘akatakake e te ‘akapae‘anga. Ka komakoma atu pa‘a te ‘ātuitui karere kia koe tei ia koe ua me ka komakoma atu koe, kia ratou.

‘Akamā‘ara kare te au tātā nūti e ‘akatika‘ia kia tomo atu ki roto i te ‘ōtēra.

Me ‘akatika koe i te komakoma atu ki te tātā nūti, tāmanako‘ia te au ravenga no te komakoma‘anga mamao mei te terepōni, me kore ra, te komakoma na runga i te vitiō.

‘AKAMA‘ARA: Te ‘anga‘anga taokotai nei tatou e te tautā pakari nei matou kia mataora to‘ou no‘o‘anga.

Te vai nei te au ravenga na‘au no te ‘akakite mai me e au manatā, me kore ra, e au mea taukore tetai e tupu nei i roto i to‘ou no‘o‘anga. Komakoma na mua atu ki te pupu i roto i te ‘ōtēra. Tei reira ratou i te tauturu.

Ka rauka katoa ia koe i te ripōti i tetai ua atu te ‘irinaki ra koe e kare e āru ana i te au ‘akaue‘anga, me kore ra, te rave ra i te mea te ka ‘akatupu i te toto‘a‘anga i te COVID-19. ‘Ākara‘ia te: www.covid19.govt.nz/compliance(external link)

‘Akono‘anga i to‘ou turanga manako e to‘ou ora‘anga meitaki

E au tuātau ngatā e te tīmata‘anga teia.

Me te manatā ra koe, me kore ra, ratou e koropini ra ia koe no runga i to‘ou turanga, me kore ra, i to‘ou ora‘anga meitaki, te vai nei te ‘akakitekite‘anga e te au ravenga ei tauturu ia koe kia meitaki mei te ora‘anga manako e kia māmā mai te no‘o‘anga ‘akatakake.

Me kare e maranga ana iā koe, e mea puapinga kia komakoma atu ki teta‘i o te rapakau‘anga maki. Ko te nēti i roto i te ‘ōtēra, me kore ra, ko te aronga rapakau ta‘au aronga mua ka ‘āravei atu.

1737

Tāniuniu‘ia me kore ra, patapata‘ia te numero 1737 no te turu i te tuātau tumatetenga, taitaiā, no‘o‘anga ngatā, me kore ra, maki manako. E tauturu tutaki kore teia, e ka rauka ia koe i te tāniuniu atu i tetai ua atu taime, e 24 ora i te ra, e 7 ra i te epetoma.

Getting through Together

E au mānakonako‘anga tauturu ta Getting Through Together no te ‘ākono‘anga ia koe e to‘ou kopu tanga i te tuātau o te maki COVID-19.

www.allright.org.nz(external link)

Sparklers

E au ravenga i runga i te ‘ātuitui uira te Sparklers at Home no te au metua, kua ki i te au ‘āpi‘ipi‘i‘anga mataora i te turu i te ora‘anga meitaki no te au tamariki i roto i te ‘āpi‘i tuata‘i.

www.sparklers.org.nz(external link)

Mentemia

E app te Mentemia no te vāito, ‘akatere e te ‘akameitaki i to‘ou maki manako na roto i te ‘akapapa‘anga i te au ‘irinaki‘anga no te au ra tatakita‘i ma te vāito i te meitaki.

www.mentemia.com(external link)

Melon

Te ‘ōronga atu nei te Melon i te au ravenga tauturu i te ora‘anga meitaki e te au ravenga no te tauturu ia koe i te ‘akateretere‘anga i to‘ou turanga ngakau. E tauturu katoa ana ratou i te au māpu tamariki na roto i te au vitio, au mānanonako‘anga tauturu, au pēpā ‘anga‘anga e te au ‘ākarakara‘anga i runga i te ātuitui uira, e tetai mānga ‘āpi‘ipi‘i‘anga no runga i te ‘akateretere‘anga i te taitaiā.

www.melonhealth.com(external link)

Just a thought

E ‘āpi‘i‘anga e-therapy te Staying on Track i te ‘āpi‘i atu ia koe i te au ravenga e te au kaveinga no te ‘aka‘aere‘anga i te manatā, taitaiā ma te ‘ākono atu i to‘ou e to‘ou kopu tangata ora‘anga meitaki. www.justathought.co.nz/covid19(external link)

Tei runga i te kupenga uira a te Marae Ora tetai atu tuatua ‘akakite‘anga no runga i te au ravenga i te turu i to‘ou maki manako, pērā katoa te tuatua ‘akakite no runga i te au putuputu‘anga te ka rauka i te tauturu atu ia koe me te anoano ra koe i tetai turu‘anga ke atu. www.health.govt.nz/covid-19-mental-wellbeing(external link)

Turu‘anga kia vai pōnuiā‘au mei te tā tangata

Kare a Aoteaaroa e ‘akatika ana i te turanga tā tangata e te moe tangata i roto i te tā. Kare i te mea tau, kia mataku, me kore ra, kia tākinokino‘ia tetai ua atu. Te vai nei te tauturu no te aronga mama‘ata e te tamariki.

New Zealand Police

Tāniuniu‘ia te numero 111

Me tei roto koe i te tetai tākinokino‘anga tupu viviki, tāniuniu‘ia te ‘Akavā i runga i te numero 111. Me kare koe e meitaki i te komakoma, ‘akarongo atu ki te ‘iki‘anga no te tāniuniu i te numero 55 – ka tuku tika rava atu teia ia koe ki te ‘Akava.

Family violence it's not OK

Terepōni tauturu no te Kare e TANO ana te tā tangata i roto i te kopu tangata

Te numero terepōni no te tuatua ‘akakite‘anga no runga i te tā tangata i roto i te kopu tangata 0800 456 450 e ‘ōronga atu i te tuatua ‘akakite, e ka rauka i te au ra e itu i te ‘epeotoma mei te ora iva i te popongi ki te ora nga‘uru ma ta‘i i te po.

Safe to talk

Pōnuiā‘au no te komakoma

Ka rauka te terepōni tauturu no te tākinokino moe‘anga tangata na runga i te terepōni e te ‘ātuitui uira.

Tāniuniu 0800 044 334

Turu no te ora‘anga meitaki

Te vai nei te tauturu me anoano koe i te tuatua ‘akakite no runga i tetai ua atu tauturu, me kore ra, i te au turanga tauturu, pērā katoa te pati‘anga moni tauturu (e tetai atu turu e anoano ra koe).

Ra‘ira‘i ua atu te au ravenga tauturu a te Ministry of Social Development e te au turanga tukēkē. Ka rauka katoa ia koe i te pati atu ki te aronga ‘anga‘anga o te ‘ōtēra no te tauturu. E mea pu‘apinga i te tāmanako i ta‘au au ‘iki‘anga i te ākamata‘anga o to‘ou no‘o‘anga, kia rauka te tauturu me te anoano ra koe, me ‘akaruke koe i te ‘ōtēra.

Work and Income

‘Anga‘anga-moni

Me te ‘inangaro ‘anga‘anga ra koe me ‘akaruke koe i te ‘ōtēra, tenā te au ravenga i runga i te ‘ātuitui uira, e ākapiri ana i te au ‘ona -‘anga‘anga ki te aronga kimi ‘anga‘anga.

Me kite koe i te ‘anga‘anga te inangaro ra koe, te vai nei te tauturu ia koe i te pati‘anga, me kore ra, i te komakoma‘anga ki te ‘ona-‘anga‘anga. Te vai katoa nei te tauturu no runga i te terēni‘anga e no runga i ta‘au ‘anga‘anga i mātau, to‘ou au pēpa‘anga‘anga, te reta pange, me kore ra, i te ‘akakī‘anga i te au pēpa pati ‘anga‘anga.

No tetai atu tuatua ‘akakite, ‘akara‘ia: www.jobs.govt.nz(external link)www.workandincome.govt.nz/work(external link)

Turanga ‘Are

E tau rāi kia no‘o te katoatoa ki roto i tetai ngā‘i pōnuiā‘au e te meitaki.

Me kare o‘ou ngā‘i no te no‘o me ‘akaruke koe i te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga i te tuātau ‘akatakake, te vai ra pa‘a te tauturu i te tauturu ia koe i te kimi i tetai ngā‘i no‘o‘anga. Komakoma atu ki te Ministry of Social Development i runga i te riqc@msd.govt.nz

No tetai atu tuatua ‘akakite, ‘akaraia te: www.workandincome.govt.nz(external link)

Ministry of Social Development

Moni

Me kare a‘au ‘anga‘anga, me kore ra, kare e rauka ia koe i te ‘anga‘anga i te tuātau e tu mai nei, ka rauka pa‘a ia koe te moni tomāti, me kore ra, tetai moni tauturu.

No tetai atu tuatua ‘akakite no runga i te moni turu te ka rauka pa‘a ia koe, ‘ākara‘ia check.msd.govt.nz(external link)

Tutaki no te teretere‘anga

Ka rauka pa‘a te tauturu me te anoano ra koe i te turu no runga i te moni no te ‘oki atu ki te kainga. Kare e kino me kare koe e ko‘i ana i te moni tomāti. Mēre uira‘ia mai matou i ko i te riqc@msd.govt.nz

Mata‘iti i raro ake i te 18

Me tei raro ake to‘ou mata‘iti i te 18, ka tauturu matou ia koe e to‘ou kopu tangata/metua/aronga tiaki, kia mako e kia pōnuiā‘au to‘ou no‘o‘anga. Te vai ra pa‘a tetai au ravenga pu‘apinga, mei te turanga no te ‘āpi‘i.

Ka rauka ia koe i te ‘ākara atu i te Home Learning TV at tvnz.co.nz on-demand(external link). Kua tere atu i   te 300 au tu‘anga kua ‘akapapa‘ia te au ‘āpi‘i‘anga no te au ‘āpi‘i punanga e te au ‘āpi‘i katoatoa.

Tūkētūkē katoa te au tāmou‘anga ‘āpi‘i e te au ‘āpi‘ipi‘i‘anga no runga i te ora‘anga meitaki i runga i te learningfromhome.govt.nz(external link) ei turu ia koe e to‘ou kopu tangata i te tuātau no‘o‘anga ‘akatakake.

Ka rauka katoa ia koe i te pati kia no‘o atu tetai metua, me kore ra, tetai tangata tiaki ia koe i te tuātau no‘o‘anga ‘akatakake ka ‘akatika‘ia. Tei roto te au tuatua ‘akakitekite‘anga no runga i te au tuātau ka ‘akatika‘ia i te kapi 20 o teia ko‘u.

Te au tutaki no te au ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga ‘akatakake ia koe ‘uā‘orāi

Ka rave ‘aka‘ōu mai te Kavamani i tetai tu‘anga o te tutaki‘anga no te tuātau tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga ‘akatakake, kia taokotai tatou i te tutaki‘anga i te kaio‘u, kia tau te pu‘apinga ki te iti tangata o Aotearoa ki raro ake i tetai ‘aka‘aere‘anga mātūtū, e te aronga e ‘akaruke nei e te tomo mai nei ki roto i te basileia.

Ka ‘akamata te turanga tutaki‘anga i te ora 12.01 i te popongi i te ra 11 o Aukute i te mata‘iti 2020.

Ea‘a te tutaki?

E $3,100 no te tangata mua, me kore ra, no tetai tangata anake i roto i te pi‘a (noātu e, e aronga mama‘ata, me kore ra, e tamaiti) e te $950 no tetai atu aronga mama‘ata tātakita‘i, e te $475 no tetai atu tamaiti ‘okota‘i (mei te 3-17 mata‘iti) i roto i te pi‘a ‘okota‘i tei roto i teia te GST.

Kare e tutaki no te tamariki i raro ake i te 3 mata‘iti me te no‘o ra ratou ki roto i teta‘i pi‘a o tetai atu.

Mei te mea e ka tutaki koe, ka tiāti‘ia koe no te piā tātakita‘i. ‘Ākara‘ia te www.miq.govt.nz/charges no tetai atu ‘akakitekite‘anga.

Ko‘ai ka tiāti‘ia?

 • Ko te iti tangata no Aotearoa e ‘oki mai nei ki Aotearoa no tetai tuātau i raro ake i te 90 ra, māri ra, te aronga ka pati moni tauturu atu no teta‘i tu‘anga, me kore ra, kia ‘akakore‘ia te tutaki, me kore ra, kua ‘akatika‘ia kia kore e tutaki. E karanga‘ia ana te ‘iti tangata o Aotearoa e, ko te aronga e no‘o ana ki roto ia Aotearoa (pēra katoa ratou tei roto i te Kūki ‘Airani, Niue e Tokelau) e te au residence class visa holders, e te ‘iti tangata no Australia e te permanent residents e no‘o nei ki Aotearoa.
 • Te  ‘iti tangata o Aotearoa, mei tei ‘akamārama‘ia i runga ake nei, tei ‘akaruke atu ia Aotearoa i te ra, me kore ra, i muri ake i te ora 12.01 i te popongi i te ra 11 o Aukute i te mata‘iti 2020.
 • Te au temporary visa holders, māri ra ia ratou tei no‘o ana ki roto ia Aotearoa mei te ra 19 o Māti i te mata‘iti 2020 e kua ‘akaruke atu ia Aotearoa i te ra, me kore ra, i mua ake i te ra 19 o Māti i te mata‘iti 2020.
 • Ka tutaki rāi tetai ua atu ka tomo mai ki roto i te kena ei tangata anoano‘ia no te ‘anga‘anga, me kore ra, tei anoano‘ia no te rapakau tangata. Me te ‘ēkōkō ra koe e nā‘ai e tutaki, komakoma atu ki to‘ou pu-‘anga‘anga.

Me nā‘au e tutaki, ka anoano‘ia koe kia kiriti atu ma te ‘akakī te digitall Fee and Waiver Form at www.miq.govt.nz/charges. Me oti ia koe teia, mēre uira‘ia atu ki te fees@miq.govt.nz

Ea‘a te exemptions e te waivers?

No te aronga kua ‘akatika‘ia kia kore e tutaki no te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga i roto i te tuātau ‘akatakake‘anga e te ‘akapae‘anga te ‘āite‘anga o te exemption.

No te aronga ka ‘akatika‘ia i te pati moni tauturu i te tutaki i tetai tu‘anga, me kore ra, i te pati atu kia ‘akakore‘ia te tutaki, no te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga i roto i te tuātau ‘akatakake‘anga e te ‘akapae‘anga te ‘āite‘anga o te waiver.

Ko‘ai te ka ‘akatika‘ia kia kore e tutaki?

 • Ko te iti tangata o Aotearoa te ka tere atu i te 90 ra te roa i te no‘o‘anga ki roto ia Aotearoa, e kare ratou i ‘akaruke atu ia Aotearoa i te ra, me kore ra, i muri ake i te 12.01 i te popongi i te ra 11 o ‘Aukute i te mata‘iti 2020.
 • Ko te au tokorua, tamariki e te aronga kua ‘akamana‘ia i te tiaki tangata/tiaki tamariki i te tuātau o te no‘o‘anga ‘akatakake (māri ra te aronga ‘anga‘anga tei anoanaoi‘a)
 • Tetai ua atu i roto ia Aotearoa te ka tomo atu ki roto i te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga i roto i te tuātau ‘akatakake i te tiaki i tetai tangata tei ‘akatika‘ia kia kore e tutaki
 • Te aronga kimi basileia ‘ōu, pērā katoa te aronga e pati moni tauturu ra, me kore ra, e pati ra kia takore‘ia te tutaki, te aronga e pāruru‘ia ra, e te aronga tei raro ake i te special immigration category no te victims of domestic violence, me ko te taime mua teia ia ratou i te tomo‘anga mai ki roto ia Aotearoa.
 • Tetai ua atu e tomo mai nei ki roto ia Aotearoa na runga i te pa‘īrere rapakau, me kore ra, tei ‘akaora‘ia mai mei roto i te tai.
 • Te aronga maki e teretere nei i raro ake i te High Cost Treatment Pool a te Marae Ora, me kore ra, te aronga i raro ake i te New Zealand Medical Treatment Scheme a te Ministry of Foreign Affaires and Trade
 • Te au ‘iti tangata o Aotearoa e no‘o ana ki roto i te Kūki ‘Āirani, Niue, me kore ra, Tokerau, e teretere mai nei ki roto ia Aotearoa no te rapakau‘anga.
 • Te au ‘iti tangata o Aotearoa e no‘o ana ki roto i te Kūki ‘Āirani, Niue, me kore ra, Tokelau, e teretere nei na roto ia Aotearoa no tetai enua i tai (raro ake i te 90 ra te roa i te no‘o‘anga) no te ‘oki atu ki te Kūki ‘Āirani, Niue, me kore ra, Tokelau ( kia tere atu i te 90 ra te no‘o‘anga).
 • Te aronga e ‘aka‘okina‘ia mai nei ki Aotearoa, te karanga‘ia nei e ko te “returning offenders” i raro ake i te Returning Offenders (Management and Information) Act 2015 e teta‘i ua atu o te ‘iti tangata Aotearoa tei ‘aka‘oki‘ia mai mei Australia.
 • Te au mata o te kavamani e ta ratou aronga ‘anga‘anga, pērā katoa to ratou au kopu tangata, e te au kauono no te au kavamani i tai.

Me te manako ra koe e kua ‘akatika‘ia koe kia kore e tutaki, ‘akakī‘ia te Fee and Waiver Form i www.miq.govt.nz/charges ma te ‘akamārama mai e, ea‘a koe i ‘akatika‘ia ai kia kore e tutaki. Me oti ia koe teia, mēre uira‘ia atu ki te fees@miq.govt.nz

Ko‘ai te ka ‘akatika‘ia i te pati atu i te moni tauturu, me kore ra, kia ‘akakore‘ia te tutaki?

Ka ‘akatika‘ia tetai ua atu tei roto i te no‘o‘anga ‘akatakake i te pati atu i te moni tauturu, me kore ra, kia ‘akakore‘ia te tutaki. Ka tāmanako tātakita‘i‘ia te au pati‘anga.

Ka ‘ōronga‘ia te moni tauturu, me kore ra, te ‘akakore‘anga i te tutaki me kare atu e ravenga ke, e i roto i teta‘i atu turanga tūkē ua atu mei:

 • Teta‘i o te ‘iti tangata o Aotearoa e tomo atu ra ki roto i te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga i roto i te tuātau ‘akatakake, no te mea kua ‘akaruke atu ratou ia Aotearoa i te ‘ākono i te ‘aka‘oki‘anga mai ki Aotearoa i te tetai pakipaki tai, me kore ra, i teta‘i kare e rauka i te teretere koia anake ua.
 • Teta‘i e anoano ra i te teretere atu, me kore ra, i te teretere mei Aotearoa no te rapakau‘anga.
 • Tetai atu turanga i raro ake i te ngakau aro‘a, perā katoa teta‘i tei teretere i te ‘ākara i teta‘i maki ma‘ata, me kore ra, i te ‘ākara i teta‘i o te kopu tangata kua vaitata i te mate, me kore ra, no te aere atu ki teta‘i tanu‘anga, me kore ra, tangihanga (noātu e tei roto ia Aotearoa, me kore ra, i te enua i tai).

No teta‘i atu tuatua ‘akakite no runga i te ka ‘akatika‘ia i te pati moni tauturu, me kore ra, i te pati kia ‘akakore‘ia te tutaki e te au pēpa turu ka inangaro‘ia ei turu i te pati‘anga, ‘ākara‘ia www.miq.govt.nz/charges

Ka ‘akape‘ea te pati‘anga kia ‘akatika‘ia te pati moni tauturu, me kore ra, kia takore‘ia te tutaki

No te pati atu i te tika‘anga i te pati moni tauturu, me kore ra, i te pati kia ‘akakore‘ia te tutaki, ka anoano‘ia koe kia kiriti atu ma te ‘akakī i te Fee and Waiver Form i ko i te a www.miq.govt.nz/charges. Me oti ia koe teia, mēre uira‘ia atu ki te fees@miq.govt.nz ‘Akapāpū kia tapiri atu koe i te au tātā‘anga turu ei turu i ta‘au pati‘anga.

Tutaki‘anga i ta‘au au tiāti

Ka tae atu te pīra ki te aronga tei no‘o ana ki te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga i roto i te tuātau ‘akatakake, i muri ake i te ‘akaruke‘anga i te ngā‘i no‘o‘anga ‘akatakake, e, e 90 ra no te tutaki atu. Ka ‘akamārama atu te pīra e, ka ‘akape‘ea me tutaki. Kare te tangata e anoano‘ia kia tutaki ki ko i te ngā‘i no‘o‘anga ‘akatakake.

No teta‘i atu au uiui‘anga no runga i te au tiāti no runga i te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga i roto i te tuātau ‘akatakake

‘Ākara‘ia te www.miq.govt.nz/charges

Te ‘akaruke‘anga atu i tetai ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga ‘akatakake ia koe ‘uā‘orāi me pou te 14 ra

Ka anoano‘ia koe kia no‘o ki roto i te ngāi te ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga ‘akatakake ia koe ‘uā‘orāi no tetai 14 ra.

Kia papa tetai ‘akapapa‘anga no te teretere‘anga

E mea pu‘apinga kia mārama koe i te ngā‘i ka ‘aere koe me oti to‘ou no‘o‘anga ki roto i te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga i roto i te tuātau ‘akatakake. Ka pati atu te aronga ‘anga‘anga o te ‘ōtēra i ta‘au ‘akapapa‘anga no runga i ta‘au au teretere‘anga i mua ake ka ‘akaruke atu ei koe.

 • Kia mārama meitai koe e, ka aere atu koe ki ‘ea e, ka ‘akape‘ea koe e tae ei ki reira. Ka tauturu teia kia mārama matou i te tuātau ka ‘akaruke koe, kia rauka ia matou i te ‘aka‘aere‘anga i te ‘akaruke‘anga ma te turu ia koe i te tuātau ka ‘akaruke koe.
 • Te vai nei te pere‘ō ki te ngā‘i ‘akatō‘anga pa‘īrere. Ka ‘aka‘oki matou ia koe ki te ngā‘i ‘akato‘anga pa‘īrere i to‘ou tae‘anga mai, me ka inangaro koe māri ra kia ākaāri mai koe.
 • Ka anoano‘ia koe kia teateamamao i to‘ou uā‘orāi neke‘anga mei teia ngā‘i no‘o‘anga ki to‘ou ngā‘i no‘o‘anga. Me kare e rauka ia koe i te teateamamao i to‘ou ‘uā‘orāi teretere‘anga, komakoma atu i te aronga ‘anga‘anga o te ‘ōtēra no teta‘i arataki‘ānga.
 • Komakoma mai kia matou me kare i pāpū ia koe i te ngā‘i ka aere atu koe. Me kare e ngā‘i tau no‘ou i te aere atu, komakoma atu ki te aronga ‘anga‘anga o te ‘ōtēra, e ka rauka pa‘a ia ratou i te tauturu ia koe, me kore ra, i te tono atu ia koe ki te au tipātimani tau o te Kavamani no te tauturu.

‘Akakite atu ki te aronga ‘anga‘anga o te ‘ōtēra me tauī ta‘au au ‘akapapa‘anga no runga i te ngā‘i ka no‘o koe e te au teretere‘anga i teta‘i ua atu tuātau i to‘ou no‘o‘anga. ‘Ākara‘ia te ‘Akamārama‘anga 2 no tetai atu tuatua ‘akakite.

‘Akaruke‘anga i te ngā‘i no‘o‘anga ‘akatakake

I te ma‘ata‘anga i te tuātau, na te vāito‘anga e kare e COVID-19 ma te ‘akapāpū‘anga a tetai tangata rapakau e i te ‘ākara‘anga kare tetai atu e tu‘ia, me kore ra, kare e totoa‘ia te COVID-19 ka anoano‘ia i mua ake ka ‘akaruke ei koe i te ‘ōtēra.

Ka anoano‘ia pa‘a koe kia no‘o no tetai 28 ra me kare koe ‘akatika kia vāito‘ia koe no te COVID-19 me kore ra, kare te tangata rapakau e ‘akamanako ana e, i te ‘ākara‘anga kare koe i tu‘ia.

Tei roto katoa i te ‘ākara‘anga e kare i tu‘ia, me kore ra, kare e totoa‘ia te COVID-19 te ‘akapāpū‘anga e:

 • Kua no‘o ana koe ki roto i te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga ‘akatakake ia koe ‘uā‘orāi no tetai 14 ra.
 • Kare e au ‘akairo-maki e tau ki te COVID-19, mei te mamae karaponga, mare, me kore ra, te ngatā i te ‘akaea‘anga/potopoto te ‘akaea
 • Kare to‘ou vera i taeria ki te 38°C me kore ra, ki runga atu
 • I roto i te ma‘ata‘anga o te tuātau, te karanga nei te vāito‘anga e, kare i tu‘ia e te COVID-19

Kia rauka ia koe teia au ‘akaue‘anga ma te reta i te ‘akapāpū e kua oti ta‘au no‘o‘anga ‘akatakake ia koe ‘uā‘orāi e ‘akaruke ei koe i te ‘ōtēra. Ka anoano katoa ia koe kia ‘akaki i te Managed Isolation Exit Form. Na tetai nēti e tauturu ia koe no teia ma te tāina atu.

Ka teretere atu koe ki te ngā‘i tei ‘akatika‘ia i roto i ta‘au au ākapapa‘anga no te teretere.

‘Ākara ua ia atu rāi te au turanga ‘akamatakite‘anga a Aotearoa no runga i te COVID-19 ma te āru atu i te au ‘akaue‘anga no runga i te ‘akamamao‘anga, te ‘ōrei‘anga rima, e te tā‘anga‘anga‘anga i te PPE, i te tuātau e ‘akaruke ei koe i te ‘ōtēra.

Ka kitena‘ia teta‘i atu tuatua ‘akakite no runga i te au turanga ‘akamatakite‘anga ki konei: www.covid19.govt.nz/alert-system(external link)

Kare koe e meitaki ana i muri ake i to‘ou ‘akaruke‘anga

Me e au uiui‘anga ta‘au no a muri ake, me kore ra, e au uiui‘anga no runga i to‘ou makimaki, me kore ra, kua tupu mai tetai au ‘akairo-maki no te COVID-19, tāniuniu‘ia te Healthline i runga i te numero 0800 358 5453 me kore ra, i to‘ou Taote.

No tetai ua atu manatā po‘itirere, tāniuniu‘ia te numero 111.

‘Akama‘ara‘anga viviki

Te au ‘akairo-maki no te COVID-19:

 • Mare
 • Karaponga mamae
 • ‘Ūpē ta‘eta‘e
 • Ngaro i te ‘ongi‘anga i te kakara
 • Potopoto o te ‘akaea
 • Pīva

Me kare e maranga ana iā koe, e mea puapinga kia komakoma atu ki teta‘i o te rapakau‘anga maki. Me te anoano ra koe i tetai tuatua ākakite atu, ‘ākara‘ia www.health.govt.nz/covid-19.

Te au turanga tutakikore mei te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga i roto i te tuātau ‘akatakake

E turanga tutakikore pakari e te mātūtū ta te Kavamani o Aotearoa ei pāruru ia Aotearoa mei te COVID-19. Ko ta tatou ‘anga‘anga, ko te tāpū i te COVID ki va‘o i to tatou au ‘oire tangata, e kia kore tatou e ‘akatika i tetai maki te ka rauka i te pāruru.

Ka ‘ōronga‘ia te tika‘anga i te ‘akaruke i te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga i roto i te tuātau ‘akatakake i raro ake i te turanga takotinga‘ia no te au tumu pu‘apinga rava atu e, i te ‘akara‘anga e, kare te ora‘anga o te ‘oire tangata e kino roa e ka rauka i te ‘aka‘aere. Te tika‘anga kare i tu‘ia e te COVID-19 i roto i te vāito‘ia‘anga i te ra 3 e te ra 12 e te vāito‘anga katoa no te ora‘anga te ka anoano‘ia, e tāmanako‘ia atu ei teta‘i tika‘anga tutakikore. Ka ngatā atu pa‘a e rauka mai ei te tika‘anga tutakikore me ‘akaruke koe, me kore ra, koi ‘oki mai nei koe mei tetai basileia e turanga teitei to te COVID-19.

Te vai nei e ‘ā tu pati‘anga no te turanga tutakikore i runga i te ‘ātuitui uira: Transit Passenger; Medical Exemption; Joining Someone in Managed Isolation; and Exceptional Circumstances. Te tāmanako‘ia nei te au pati‘anga tātakitai e, e teitei tikāi te vāito‘anga e ‘akatika‘ia ei.

No tetai atu tuatua ‘akakite no runga i te turanga tutaki kore, e te pati‘anga no te tutaki kore ‘ākara‘ia

www.miq.govt.nz/exemptions.

Me ‘ōronga‘ia atu te tika‘anga tutaki kore no te ‘akaruke atu i te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga i roto i te tuātau ‘akatakake, ka anoano‘ia rāi koe kia ‘akaoti i te 14 ra i te ‘akatakake‘anga mei te tuātau i tae mai ei koe ki roto ia Aotearoa.

Kare e rauka te tika‘anga tutaki kore me tu‘ia koe e te au ‘akairo-maki COVID-19 i roto i te tuātau ia koe i roto i te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga i roto i te tuātau ‘akatakake, e kua neke‘ia atu ana ki te ‘ōtēra ‘akapae‘anga.

‘Akamārama‘anga 1: tuatua ‘akakite no te vāito‘anga i te COVID-19

E mea pu‘apinga kia tatau koe, me kore ra, kia ‘akamārama‘ia atu kia koe te tuatua ‘akakite no runga i te vāito‘anga COVID-19 i raro ake nei. Komakoma atu ki te tangata rapakau o te ‘ōtēra me e au manatā to‘ou.

Ka ‘akape‘ea me vāito‘ia au no te COVID-19?

 • Ka pati‘ia atu koe kia ‘akaki i teta‘i pēpa, me kore ra, i te pa‘u atu i teta‘i au ui‘anga perā katoa to‘ou turanga komakoma‘anga.
 • Ka rave‘ia tetai mā‘u‘ū no muri mai i to‘ou putāngi‘u; mānga manatā rāi pa‘a teia māri ra, kare e kino e tupu. Raro ake i te tai miniti te kiriti‘anga mai i te mā‘ū‘ū.
 • ‘Akakite atu ki te tangata e rave ra i te mā‘ū‘ū e, e turanga maki to‘ou te ‘akatopa nei i te pakari i te pākiri, ka tāmanamanatā i te ‘akama‘u‘anga i te toto, me kore ra, me te kai vairākau tāvaivai toto ra koe. Me tei runga ia koe tetai o teia au maki, kare pa‘a ratou i reira e rave i te vāito‘anga i te mea e, ko to‘ou ora‘anga meitaki te ‘irinaki‘anga mua.
 • Ka taena pa‘a e rua ra e ‘oki mai ei te vāito‘anga.
 • Kare e tutaki no te vāito‘anga.
 • Ka no‘o rāi koe ki roto i to‘ou no‘o‘anga ‘akatakake ia koe e tiaki ra i to‘ou vāito‘anga kia ‘oki mai.

Ka ‘akape‘ea me ‘oki mai te vāito‘anga e, kare au i tu‘ia?

 • Me ‘oki mai to‘ou vāito‘anga e kare koe i tu‘ia, ka patapata‘ia atu kia koe, me kore ra, ka tāniuniu‘ia atu, me kore ra, na te pupu nēti o te ‘ōtēra e ‘akakite atu.
 • Me kua vāito‘ia i te ra 3, ka anoano‘ia koe kia no‘o atu rāi ki roto i to‘ou no‘o‘anga ‘akatakake i ko i teia ‘ōtēra.
 • Me kua vāito‘ia i te ra12 ka ‘ākara katoa ia koe i te ‘akapāpū me e meangiti rava te ‘irinaki‘anga e kua tu‘ia koe, me kore ra, ka toto‘a koe i te COVID-19, e ka rauka ia koe i te ‘akaruke i te ‘ōtēra me pou to‘ou 14 ra.
 • Ko te ‘āite‘anga i te kare koe i tu‘ia, kare te COVID-19 i kitena‘ia ana i te tuātau i vāito‘ia ei koe. Ka ono mai rāi pa‘a i te pae openga o to‘ou no‘o‘anga, no reira e mea pu‘apinga i te rave ua atu rāi i te ‘ākono‘anga mā e te au ravenga ‘akatakake‘anga i roto i te roa‘anga o to‘ou no‘o‘anga ki te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga i roto i te tuātau ‘akatakake.

Ka ‘akape‘ea me ‘oki mai te vāito‘anga e, kua tu‘ia au?

 • Me ‘oki mai to‘ou vāito e, kua tu‘ia koe, ka aravei atu tetai tangata ia koe, mata ki te mata.
 • Ka neke‘ia pa‘a koe ki teta‘i ‘ōtēra ke, me kore ra, ki tetai ngā‘i ke, e ka anoano‘ia koe kia ‘akapae‘ia. Ka anoano katoa ia tetai ua atu tangata, me kore ra, mēma o te kopu tangata i piri vaitata ana kia koe i te tuātau i to‘ou no‘o‘anga kia neke kia ‘ākara matatio‘ia.
 • Ka no‘o koe ki roto i te ‘ōtēra ‘akapae‘anga, me kore ra, i tetai ngā‘i ‘akapae‘anga no te 10 ra i muri ake i te tu‘ia‘anga e te au ‘akairo-maki COVID-19, me kore ra, mei te ra mai i vāito‘ia ei koe(ko te mea roa ake) e kia ngaro te au ‘akairo-maki COVID-19 no tetai 72 ora i mua ake ka ‘akaruke ei koe.
 • Ka vai rāi te roa i to‘ou no‘o‘anga ki roto i te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga i roto i te tuātau ‘akatakake ki te 14 ra.
 • E mea pu‘apinga kia ‘akakite atu koe ki te aronga ‘anga‘anga o te ‘ōtēra i tetai ua atu i piri vaitata ana pa‘a kia koe. Ka ui atu te aronga rapakau o te ‘oire i te aronga koi piri vaitata ana kia koe. Ka pati‘ia rāi taua aronga kia no‘o ‘akapae‘ia, penei ua ake ka ‘āpikepike maki ia ratou. Ka anoano‘ia te aronga tei piri vaitata ana kia koe kia no‘o ‘akapae‘ia no tetai 14 ra mei te ra ‘openga i ‘āravei ana koe ia ratou.

Ka ‘akape‘ea me ‘akamata au i te ‘āpikepike maki iāku e no‘o ra ki roto i te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga i roto i te tuātau ‘akatakake?

Me tu‘ia koe e te au ‘akairo-maki COVID-19 (mare, karaponga mamae, potopoto o te ‘akaea, ta‘eta‘e o te putāngi‘u, ngaro i te ‘ongi i te kakara, me kore ra, pīva) i te tuātau i to‘ou no‘o akatakake‘anga, me kore ra, tetai atu maki, ‘akakite atu ki te aronga rapakau o te ‘ōtēra. Tāniuniu‘ia teia mei to‘ou pi‘a. Ka vāito ratou i to‘ou turanga ma te ‘uri‘uri manako atu kia koe no runga i te au ravenga tano.

Ka ‘akape‘ea te au ‘akakitekite‘anga tei ko‘i‘ia no runga i toku turanga?

Ka tu‘a ua ia te au ‘akakitekite‘anga no runga i to‘ou turanga ki te au tipātimani o te kavamani e ‘aka‘aere nei i te COVID-19. Ka tā‘anga‘anga ma te ‘akakite atu matou i te au ‘akakitekite‘anga no runga i to‘ou turanga me ka ‘akatika‘ia e ta tatou au ture muna.

I roto i te tuātau kimi ravenga o te basileia no te COVID-19 ka tā‘anga‘anga‘ia te au ‘akakitekite‘anga e te au turanga rapakau no ta ratou ‘anga‘anga i te ‘aka‘aere‘anga i te maki COVID-19 e ka tātā‘ia kia kite te ‘oire tangata i te kimikimi‘anga a te tipātimani tārē tangata. E tika‘anga to‘ou i te ‘ākara e te ‘akatano i te au ‘akakitekite‘anga no runga ia koe.

Ka aere au ki ‘ea no tetai arataki‘anga?

No te arataki‘anga no runga i te maki, komakoma atu ki te aronga rapakau i ko i te ‘ōtēra e no‘o ra koe. Ka rauka katoa iā koe i te tāniuniu atu i te Healthline tutaki kore i runga i te numero 0800 358 5453. Matakite, KARE e rauka i te Healthline i te tiki atu i to‘ou vāito‘anga.

No te tuatua ‘akakite no runga i te turanga o te COVID-19 i roto ia Aotearoa, ‘ākara‘ia

www.covid19.govt.nz(external link) me kore ra, te kupenga uira a te Marae Ora www.health.govt.nz.

‘Akamārama‘anga 2: ‘Āravei‘anga no runga i te Parāni o te Teretere‘anga

Ka anoano‘ia koe kia no‘o ki roto i te ngāi tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga ‘akatakake ia koe ‘uā‘orāi no tetai 14 ra.

Ka ui‘ia atu koe no runga i ta‘au au parāni no te teretere‘anga me ‘akaruke koe i te ‘ōtēra i muri ake i te 14 ra i runga i te Travel Plan Interview. Ka rave‘ia teia ‘āravei‘anga ki roto i te ‘ōtēra i roto i nga ra e 4 i to‘ou tae‘anga, e na te aronga ‘anga‘anga o te ‘ōtēra e ‘aka‘aere.

Ka anoano‘ia koe kia ‘ākono kia vaitata ua teia au ‘akakitekite‘anga no te ‘Āravei‘anga no runga i te Parāni o te Teretere‘anga:

Me e kainga, me kore, e ngutu‘are tetai no‘ou i muri ake i to‘ou no‘o‘anga ‘akatakake e 14 ra:

 • ‘Akaki‘ia te ngā‘i no‘o‘anga.
 • Au ‘akakitekite‘anga no runga i to‘ou teretere‘anga mei te ngā‘i no‘o‘anga ‘akatakake ki to‘ou kainga/ ngutu‘are. Teia te ‘ākara‘anga, ka rere koe na runga i te pa‘īrere, me kore ra, me ka aere mai tetai mēma o te kopu tangata i te tiki ia koe.
 • Me kare a‘au parāni no te ‘oki‘anga ki te kainga i teateamamao‘ia, ‘akakite atu ki te aronga ‘anga‘anga o te ‘ōtēra i te tauturu ka anoano pa‘a koe no te ‘oki‘anga ki te kainga, me kore ra, ki te ngutu‘are.
 • Tetai apinga ke atu ka inangaro‘ia no te teretere na runga i te ‘enua, me kore ra, pa‘īrere ka anoano‘ia kia kite matou.

Me kare o‘ou kainga, me kore ra, ngutu‘are me pou te 14 ra i te no‘o‘anga ‘akatakake, ka anoano‘ia koe kia ‘akamārama i to‘ou turanga. Ka tauturu teia ia matou i te tiki atu i te tipātimani tau mei te turanga ‘are, me kore ra, te welfare ei tauturu ia koe.

‘Akamārama‘anga 3: Au tika‘anga i raro ake i te ture

Tei raro ake nei te au ‘akapapa‘anga no runga i to‘ou tika‘anga i raro ake i te ture, ia koe e no‘o ra ki roto i te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga i roto i te tuātau ‘akatakake

Ka anoano‘ia koe e te ture i te no‘o ki roto i teia ngā‘i i raro ake i te ‘akateretere‘anga a te COVID-19 Public Health Response (Air Border) Order 2020 (me kore ra, me ‘aka‘ōu‘ia). Ei pāruru teia i te ‘iti tangata o Aotearoa mei te toto‘a‘anga i te COVID-19.

Tei roto te kapi o te ‘ōta a te ture i te: www.pco.govt.nz/covid-19-legislation(external link)

E tika‘anga to‘ou no te komakoma atu e te ‘akakite viviki atu ki te rōia, na‘au rai e tutaki. E tika‘anga to‘ou no te komakoma atu ki to‘ou rōia i roto i tetai ngā‘i muna.

Ka ‘akatika‘ia koe i te komakoma atu ki te rōia na‘au rāi e ‘iki na runga i te terepōni e, e tika‘anga to‘ou i te komakoma atu ki te rōia ta‘au e inangaro ra. Tēnā te terepōni i roto i to‘ou pi‘a no te komakoma atu ki tetai rōia.

Teia matou i konei ei tauturu ia koe me e ‘apinga tetai kare koe e reka ana, me kore ra, e manamanatā to‘ou

Ka ‘ākara ‘o‘onu te Managed Isolation and Quarantine (MIQ) i te au ‘aka‘apa‘anga katoatoa. Te irinaki nei matou e, e tika‘anga to te katoatoa i te ‘aka‘apa, e kia ‘āriki meitaki ia te manako o te katoatoa na roto i te turanga ngakau aroa.

Te ‘akaue nei matou kia tau, māmā, viviki, e kia mako te ‘akatanotano‘anga i te au ‘aka‘apa‘anga.

Kua kite matou e, kia rave‘ia i raro ake i te turanga muna e te ‘irinaki‘anga meitaki tetai ua atu kimikimi‘anga.

Ka tā‘anga‘anga matou i te au kite tei rauka mai no roto i te au ‘aka‘apa‘anga ei ravenga no te tāmou‘anga e te ‘akapu‘apinga‘anga i ta matou ‘anga‘anga.

Ka ‘akape‘ea te tuku‘anga mai i to‘ou manako

Me tei roto koe i te ngā‘i o te MIQ i teia tuātau e kare i tau ki ta‘au ‘irinaki‘anga, tuatua na mua atu ki te Mānitia o te ‘Ōtēra me kore ra, te Tangata ‘Aka‘aere i te Ora‘anga Meitaki no runga i to‘ou manamanatā.

E ma‘ata te aronga tukatau i roto i te ‘ōtēra te ka tauturu i te au tu manamanatā mei te pōnuiā‘au, maki e te ora‘anga meitaki e te turu a te welfare. Komakoma na mua atu ki te au pupu i roto i te ‘ōtēra no te tauturu i to‘ou au manatā.

Me kare to‘ou manamanatā i ‘akapu‘apinga‘ia, ka rauka ia koe i te tā‘anga‘anga i te Complaints Form i runga i te kupenga uira a te MIQ. Ka kitena ki konei: www.miq.govt.nz/about/contact-us

Te tuku‘anga i te au ‘aka‘apa‘anga

Ka rauka ia koe i te tuku atu i ta‘au ‘aka‘apa‘anga na roto i te:

 • Komakoma‘anga atu ki te Mānitia o te ‘Ōtēra, me kore ra, ki te Tangata ‘Aka‘aere i te Oranga‘anga Meitaki tei roto i te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga i roto i te tuātau ‘akatakake e te ‘akapae‘anga.
 • ‘Akakī‘ia te pēpa no te au ‘aka‘apa‘anga i runga i te kupenga uira a te MIQ: www.miq.govt.nz/about/contact-us.

Ea‘a te ka āru mai?

Ka ‘akakite‘ia atu na roto i te mēre uira e kua tae mai ta‘au ‘aka‘apa‘anga i roto i nga ra ‘anga‘anga e rua mei te ra i tae mai ei ta‘au ‘aka‘apa‘anga.

Ka rave viviki ia ta matou au ravenga kimikimi, e i roto i te au ra ‘anga‘anga e rima mei te ra i ‘akakite‘ia atu e, kua tae mai ta‘au ‘aka‘apa‘anga na runga i te mēre uira, māri ra me kua mako te ‘aka‘apa‘anga i roto i taua tu‘ātau. Me ka roa atu te kimikimi‘anga, ka ‘akakite atu matou i te tatuātau‘anga ‘ōu e te tumu.

Na te Resolutions Team e tātā atu i te ‘akakite i te ‘iki‘anga, ma te ‘aka‘mārama atu i te au mea tei tāmanako‘ia e te tumu, e tetai ‘anga‘anga tei rave‘ia no taua ‘aka‘apa‘anga.

Me no tetai putuputu‘anga i roto i te MIQ ta‘au ‘aka‘apa‘anga, ka tono‘ia atu ta‘au ‘aka‘apa‘anga ki te putuputu‘anga tano. Tei roto katoa i teia te au ‘aka‘apa‘anga e rave‘ia ana e te New Zealand Defence Force, te Marae Ora, tetai District Health Board, NZ Police, me kore ra, tetai atu kavamani, me kore ra, tetai au tipātimani e ‘anga‘anga kapiti ana ki roto i te ‘akateretere‘anga i to matou au ‘ōtēra.

Me kua mataora koe i tei tupu no runga i ta‘au ‘aka‘apa‘anga

Ka ‘akakite katoa atu te Resolutions Team e, ka rauka ia koe i te ‘akakake atu i te manatā ki te ‘Ōpati o te Ombudsman, me kore ra, te ‘Ōpati o te Komitiona Muna (te ka tano) me kare koe i mataora i ta ratou au ravenga. Tei raro ake nei tetai atu no runga i ta ratou au ravenga:

www.ombudsman.parliament.nz(external link)

www.privacy.org.nz/(external link)

‘Akamārama‘anga 4: Ka ‘akapē‘ea me ‘a‘ao, e me kiriti i te tāpoki mata i raro ake i te turanga pōnuiā‘au

‘A‘aona‘ia te matatāpoki tei ‘ōronga‘ia atu i te au taime ravarāi, ia koe i va‘o ake i to‘ou pi‘a, me kore ra, me anoano tetai i te tomo atu ki roto i to‘ou pi‘a no te ma‘ani ‘apinga kino, me kore ra, no te tāmā‘anga E tai rāi taime ka ‘a‘ao‘ia ei teia au matatāpoki – ka anoano‘ia koe kia ‘a‘ao i tetai matatāpoki ‘ōu i te au tuātau tātakitai me ‘akaruke koe i to‘ou pi‘a. Me pou to‘ou au matatāpoki tatuātau‘ia, komakoma atu ki te aronga ‘anga‘anga a te MIQF e ka ‘ōronga atu ratou i te au mea ‘ōu. ‘Auraka e ‘ōronga i to‘ou matatāpoki ki tetai atu. Kare e ‘akatika‘ia te au matatāpoki kia ‘a‘ao‘ia ‘aka‘ōu e tetai atu au tāpoki mata, ia koe e no‘o ra ki roto i tetai ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga ‘akatakake, me kore ra, ngā‘i ‘akapae‘anga.

‘A‘ao‘anga i tetai tāpoki mata:

 • ‘Ōrei‘ia to‘ou rima.
  • I mua ake ka ‘a‘ao ei koe i to‘ou tāpoki mata, ‘ōrei ma te tāmarō i to‘ou rima, me kore ra, tā‘anga‘anga‘ia te vairākau ‘ōrei rima.
 • ‘Ākara meitaki ia to‘ou tāpoki mata.
  • ‘Akapāpū e, e mā, marō e kare i kino.
 • ‘A‘aona‘ia to‘ou tāpoki mata.
  • Tukuna‘ia te tāpoki mata ki runga i to‘ou putāngi‘u, va‘a e te tanga, ma te tuku atu i te uaua ki runga i to‘ou taringa ei mou i te matatāpoki kia mou.
 • Mono‘ia te tāpoki mata i te au ‘ā ora okotai me kore ra, i mua atu ka mā‘ū‘ū, kino ei, me kore ra, me repo.
  • Tiria te au tāpoki mata ki roto i tetai ‘apinga ‘a‘ao tītā.
 • ‘Ōrei‘ia to‘ou rima.
  • ‘Ōrei ma te tāmarō i to‘ou rima, me kore ra, tā‘anga‘anga‘ia te vairākau ‘ōrei rima.

Me ‘a‘ao‘ia te tāpoki mata, ‘auraka e:

 • ‘Āmiri i a mua i to‘ou matatāpoki.
 • ‘Āmiri i to‘ou mata.
 • Nekenenke i to‘ou tāpoki mata.

Te arataki‘anga no te tā‘anga‘anga‘anga i te tāpoki mata i roto i te Ngā‘i tei ‘Akatinamou‘ia no te no‘o‘anga i roto i te tuātau ‘Akatakake‘anga e te ‘Akapae‘anga (MIQF). ‘A‘aona anake ia te tāpoki mata tātuātau‘ia tei ‘ōronga‘ia atu e te MIQF. E tai rāi taime ka ‘a‘ao‘ia ei teia au matatāpoki – ka anoano‘ia koe kia ‘a‘ao i tetai matatāpoki ‘ōu i te au tuātau tātakitai me ‘akaruke koe i to‘ou pi‘a. Me pou to‘ou au matatāpoki tatuātau‘ia, komakoma atu ki te aronga ‘anga‘anga a te MIQF e ka ‘ōronga atu ratou i te au mea ‘ōu.

Ka ‘akape‘ea me kiriti i te tāpoki mata:

 • ‘Ōrei‘ia to‘ou rima.
  • I mua ake ka kiriti ei koe i to‘ou tāpoki mata, ‘ōrei ma te tāmarō i to‘ou rima, me kore ra, tā‘anga‘anga‘ia te vairākau ‘ōrei rima.
 • Kiriti‘anga i to‘ou tāpoki mata.
  • Kiritia to‘ou tāpoki mata na roto i te kiriti‘anga mei te taringa.
 • Tiria te au tāpoki mata ki roto i tetai ‘apinga ‘a‘ao tītā.
  • ‘Auraka e ‘a‘ao ‘aka‘ōu, me kore ra, e tāvairākau i te tāpoki mata tātuātau‘ia.
 • ‘Ōrei‘ia to‘ou rima.
  • I muri ake i te kiriti‘anga koe i to‘ou tāpoki mata, ‘ōrei ma te tāmarō i to‘ou rima, me kore ra, tā‘anga‘anga‘ia te vairākau ‘ōrei rima.

Te arataki‘anga no te tā‘anga‘anga‘anga i te tāpoki mata i roto i te Ngā‘i tei ‘Akatinamou‘ia no te no‘o‘anga i roto i te tuātau ‘Akatakake‘anga e te ‘Akapae‘anga (MIQF). ‘A‘aona anake ia te tāpoki mata tātuātau‘ia tei ‘ōronga‘ia atu e te MIQF. E tai rāi taime ka ‘a‘ao‘ia ei teia au matatāpoki – ka anoano‘ia koe kia ‘a‘ao i tetai matatāpoki ‘ōu I te au tuātau tātakitai me ‘akaruke koe i to‘ou pi‘a. Me pou to‘ou au matatāpoki tatuātau‘ia, komakoma atu ki te aronga ‘anga‘anga a te MIQF e ka ‘ōronga atu ratou i te au mea ‘ōu.

Kia orana, tomo mai ki te kainga!

Te pati atu nei matou kia āru koe i tetai au ‘akaue‘anga māmā tei raro ake nei, ia koe e no‘o ra ki roto i te ngā‘i tei ‘akatinamou‘ia no te no‘o‘anga i roto i te tuātau ‘akatakake.

Na teia au ‘akaue‘anga e ‘ākono ia koe e tetai atu kia pōnuiā‘au, e te tauturu i te tāpū i te toto‘a‘anga i te COVID-19.

No‘o ki roto i to‘ou pi‘a

Te aruau‘ia nei koe kia no‘o ki roto i to‘ou pi‘a, māri ra, me te anoano ra koe i te aere ki va‘o. Ka ‘ākono teia ia koe kia pōnuiā‘au mei te tu‘ia‘anga ma te pāruru i te toto‘a‘anga i te COVID-19.

Me kare e meitaki ana, no‘o ki roto i to‘ou pi‘a ma te tāniuniu atu i te pupu o te ‘ōtēra. Na ratou e ‘akamārama atu e ka ‘akape‘ea.

Matatāpoki‘ia

‘A‘aona‘ia te matatāpoki tei ‘ōronga‘ia atu i te au taime ravarāi, ia koe i va‘o ake i to‘ou pi‘a, me kore ra, me anoano tetai i te tomo atu ki roto i to‘ou pi‘a no te ma‘ani ‘apinga kino, me kore ra, no te tāmā‘anga.

No‘o e 2 mita te mamao mei tetai atu

‘Akatinamou‘ia te ‘akamamao‘anga e 2 mita mei tetai atu, māri ra, te aronga i roto i to‘ou 'punake' (to‘ou kopu tangata/tokorua).

‘Auraka e tomo ki roto

‘Auraka e tomo atu ki roto i te pi‘a ‘ōtēra o tetai atu, kare i roto i to‘ou 'punake'.

Last updated: 04 November 2020